Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 4 september 2016

Betydelsen av att kunna förlåta och be om förlåtelseFörlåtelse

Livsviktigt att kunna be om förlåtelse när man handlat fel mot någon. Det handlar mycket att kunna ödmjuka sig. 
Stoltheten kan stå som ett stort hinder mot att kunna be om förlåtelse. Det är också livsviktigt att kunna förlåta. Det handlar om vårt förhållande till både Gud och människor. ”Såsom och vi förlåta dem som står i skuld till oss…”
Om vi inte förlåter andra kan Gud inte förlåta oss våra skulder, det står tydligt i Guds Ord.

Herrens bön

Matt.6:5 ”Och när I bedjen, skolen I icke vara såsom skrymtarna, vilka gärna stå i synagogorna och i gathörnen och bedja, för att bliva sedda av människorna. Sannerligen säger jag eder: De hava fått ut sin lön.
6 Nej, när du vill bedja, gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och bed till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.
7 Men i edra böner skolen I icke hopa tomma ord såsom hedningarna, vilka mena att de skola bliva bönhörda för sina många ords skull.

8 Så varen då icke lika dem; eder Fader vet ju vad I behöven, förrän I bedjen honom.
9 I skolen alltså bedja sålunda: 'Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn;
10 tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden;
11 vårt dagliga bröd giv oss i dag;
12 och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
13 och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.'

14 Ty om I förlåten människorna deras försyndelser, så skall ock eder himmelske Fader förlåta eder;
15 men om I icke förlåten människorna, så skall ej heller eder Fader förlåta edra försyndelser.”

2 Kor. 2:10 ”Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Ty det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull, inför Kristi ansikte,
11 för att vi inte skall bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till.”


Satans avsikter:

Joh. 8:42 …”Jesus svarade: "Vore Gud er Fader, skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig.
43 Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord.
44 Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. 

45 Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen.
46 Vem av er kan överbevisa mig om synd? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte?
47 Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud."

Gud ger nåd åt de ödmjuka

Jak. 4:6 …”Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.
7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.
8 Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna.
9 Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. 

10 Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er.
11 Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare.
12 Det finns bara en lagstiftare och domare, han som har makt att frälsa och förgöra. Men vem är du, som dömer din nästa?”

Var vaksamma

1 Petr. 5:8 ”Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.
9 Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden.
10 All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit.
11 Hans är makten i evighet, amen.”

Jesus är dörren, det går bara att bli frälst genom Honom!

Joh. 10: 7 Då sade Jesus än en gång: "Amen, amen säger jag er: Jag är dörren till fåren.
8 Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem.
9 Jag (=Jesus) är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete.
10 Tjuven (= djävulen) kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.”

Den andliga vapenrustningen

Ef. 6:10 ”Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.
11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.
13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 

14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar
15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger.
16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar.
17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 

18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.
19 Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd.
20 För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör.”

Inga kommentarer: