Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 30 april 2010

Åter till Bibeln!

Det är så viktigt att vi skaffar oss ”heliga vanor” och tar oss tid varje dag att studera Guds Ord, bibeln, så att vi blir fast rotade i frälsningen. Viktigt att vi lär oss vem Gud är, för att vi ska kunna fördjupa vår relation med Honom, och att relationen ska bli levande.
Vi överlever inte som kristna, om vi inte har Ordets fasta grund att stå på. Då tappar vi vårt fokus på Jesus Kristus, och förirrar oss iväg bort från Honom. Om vi inte mättar oss med Guds Ord varje dag så svälter snart vårt andliga liv ihjäl. När vi lever i Ordet blir vi heller inte så lätt besmittade av falska läror, för då vet vi vad Guds Ord säger. När vi ber till Gud att vi bättre ska förstå Ordet, så sänder Han den Helige Ande till oss, som kommer att hjälpa oss att bättre förstå vad vi läser, och göra Ordet ”levande” och verksamt för oss, i våra egna liv.

torsdag 29 april 2010

Den andliga vapenrustningen.

Ef. 6:10-20
10 "Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.
11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.
13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt.
14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar
15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger.
16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar.
17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.
18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.
19 Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd.
20 För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör."
(Folkbibeln)

onsdag 28 april 2010

Från förbannelse – till välsignelse!

Gud, vår Fader i himmelen bevisar hela tiden, vilken stor kärlek och nåd Han har till sina barn.
Vi behöver inte fastna under olika former av förbannelser, missmod och svårigheter som vi alla möter här i livet.
Gud säger i sitt Ord att Han vill vända förbannelsen till välsignelse, så när vi möter svåra saker, så ska vi vända oss till Gud, och veta att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa.
Det onda som vi möter vill Han vända till något gott, ja till det BÄSTA för oss! Detta är ju ett underbart löfte som vi kan vara väldigt tacksamma för.
Vi får vända oss till Gud i bön och be att Han visar oss välsignelsen, som vi har att vänta oss, mitt i det onda vi möter.
************************

5 Mos. 23:5 ”Men HERREN, din Gud, ville inte lyssna på Bileam, utan HERREN, din Gud, förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, ty HERREN, din Gud, älskade dig.”

Jer. 17:5-8 ”Så säger HERREN: Förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från HERREN.
Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han måste bo på förbrända platser i öknen, i ett land med salthedar där ingen vistas.
Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan.
Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt.”

Jer. 29:11 ”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.”

Rom. 8:28 ”Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.”

Lovprisning och bön om seger!

En sång, en psalm av David.

Psalm 108:2-7 " Mitt hjärta är frimodigt, Gud, jag vill sjunga och spela, ja, så vill 'min ära'.
Vakna upp, psaltare och harpa! Jag vill väcka morgonrodnaden.
Jag vill tacka dig bland folken, HERRE,
och lovsjunga dig bland folkslagen.
Ty din nåd är stor och når upp över himlen
och din sanning upp till skyarna.
Upphöjd vare du, Gud, över himlen
och din härlighet över hela jorden.
Ge oss seger med din högra hand och bönhör mig,
så att dina älskade finner räddning."

tisdag 27 april 2010

Begränsa inte Guds Helige Andes kraft i församlingen!

Ef. 3:10-12 ” Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud.”

***********************************

Fariseerna på Bibelns tid verkade inte vilja veta av Guds kraft, och det kan vi även känna igen vad det gäller Guds församling i Sverige idag.
Varför är det så lamt och så förutsägbart i så många församlingar? Min uppfattning är att många kristna, även i ledande positioner är rädda för kraften i den Helige Ande. Allt ska gå i sina gamla vanliga hjulspår så att man inte riskerar att tappa kontrollen. Om det börjar röra på sig, dvs. att Gud börjar verka på människor, och den ”andliga temperaturen börjar stiga” så väcker det ibland ett oanat stort motstånd, och ”stoppklossarna” vaknar till liv.
Anpassande till världen hindrar också den Helige Andes liv i Guds församling. Det finns en utbredd rädsla att stöta sig med världen, men vi är inte kallade till att behaga denna världen.

måndag 26 april 2010

Var inte rädd när stormen kommer!

Storma kan det göra i våra liv både lite nu och då, men mitt i stormen finns ett ”stormens öga”, och där är det helt lugnt! Detta ”stormens öga” vill jag se som en bild av Jesu frid och beskydd, som Han vill ge oss, mitt under kaos och svårigheter som vi möter.

När vi av hela vårt hjärta vänder oss till Jesus, då blir Han precis den tillflykt och det beskydd vi behöver. Han är vår fasta klippa och jag har fått en bild av att Han är som en ”klippgrotta” vi får gömma oss i, när stormen drar förbi, så att den inte kan nå oss, för Jesus är med oss där i denna ”grotta” och Han reglar ingången, så vi kan känna oss helt säkra där inne tillsammans med Honom. Det är att förtrösta på Honom av hela sitt hjärta, och lita på att Han aldrig någonsin överger oss.
Stormen, som är attacker av olika slag mot oss, kan inte göra oss någon skada, när vi håller oss nära Jesus, och är inneslutna i Hans beskydd. Han bär oss igenom de svåraste stunder. Han har aldrig lovat att vi ska leva ett problemfritt liv på denna jord, men Han har lovat att aldrig lämna oss eller överge oss! Därför kan vi tacka Gud under alla livets förhållanden, inte för de svåra förhållandena vi möter, utan för den utväg Han har berett för oss, och den styrkan Han ger oss att ta oss igenom stormarna.

lördag 24 april 2010

Viktigt samtal på hög nivå?


Hittade denna söta bild på nätet. Skulle vara intressant att veta vad de pratar om. Skönt, ser de i alla fall ut att ha det i vårsolen!

fredag 23 april 2010

Synd hindrar människor från att vara lyckliga!

Denna sanning går tvärtemot vad den ”upplysta” psykologin vill låta påskina. I dag handlar det mycket om att förverkliga sig själv, att släppa alla spärrar och leva ut allt av omoral, lusta och begär som man känner för, på alla områden. Då tror man att högsta lyckan är vunnen, och att friheten är nådd, men istället luras man in i ett av tidernas största bedrägerier!

Det verkar inte spela någon roll vad samvetet säger, det huvudsakliga är att man håller sig helt uppdaterad med den mall som samhället, och inte minst medievärlden dikterar. Detta är en skrämmande utveckling, och det skapar ett starkt grupptryck, som många viker sig för, av rädsla för att annars hamna ”utanför”. Denna situation skapar så mycket olyckliga människor i vår tid, när man väljer att handla på ett felaktigt sätt, stick i stäv med sitt eget samvete.
Synden för krig mot vår själ och ödelägger våra liv. Det är jätteviktigt att kunna, och vilja se sambandet här.

När människor möter Jesus, som är Sanningen själv, och tar emot förlåtelse, så blir de upprättade och befriade från syndens sår. Först då kan den verkliga friden och tillfredsställelsen återvända.

torsdag 22 april 2010

Vägen till vishet!

Psalm 111

”Halleluja, prisa Herren! Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta för alla som tillhör Honom, ja för hela församlingen!

Allt det Han gör är stort och väldigt och alla som ser det försöker att förstå det, för Hans under bevisar Hans ära, majestät och eviga godhet.

Vem kan glömma de under Han gör, under fyllda av barmhärtighet och nåd? Han ger mat till dem som ärar honom. Han glömmer aldrig det förbund Han ingått med Israel.
Han har bevisat hur mäktig Han är genom att ge dem deras land, fastän landet hade varit ett hem för många andra folk.
 Allt Han gör är rätt och gott, och Hans lagar kan man lita på. De förlorar aldrig sin giltighet utan består. Han har gett dem till oss för att visa oss vad sanning och rättfärdighet är.
Han befriade sitt folk och slöt ett evigt förbund med dem. Vilket heligt och respektingivande namn Han har!
Hur kan människor bli visa? Enda sättet att lära sig vishet är att ta Gud på allvar, för man växer i vishet genom att lyda Hans lagar. Prisa Hans namn i evighet!”


(ur Handbok för livet)

söndag 18 april 2010

Det enda som bär när allting annat vacklar.(Sång o musik av Nina Svardal.)

Psalm 62:6-9
" Endast i Gud har du din ro,
min själ,
ty från honom kommer mitt hopp.
Endast han är min klippa
och min frälsning,
min borg, jag skall inte vackla.
Hos Gud är min frälsning
och min ära,
min starka klippa,
min tillflykt har jag i Gud.
Förtrösta alltid på honom, du folk,
utgjut era hjärtan för honom.
Gud är vår tillflykt. Sela."

lördag 17 april 2010

Canaans hymner av Xiao Min från Kina.Handlar om en kristen flicka i Kina, Xiao Min, som mitt under svåra omständigheter, fick helt underbara sånger direkt från Gud. Mycket gripande och stark video.

Ps. 40:4 "Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud.
Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN."

fredag 16 april 2010

Hitta den dyrbaraste pärlan – innan det är försent!

Vi som Guds barn har verkligen något att vara glada och tacksamma över, vi som har funnit den dyrbara pärlan, som inte går att värdera i pengar. Vi som har funnit meningen med våra liv här på jorden, och vunnit det kommande Eviga Livet tillsammans med Gud i himmelen, och inte längre behöver söka efter den stora Sanningen.
Jag önskar av hela mitt hjärta, att människor som ännu inte har funnit livet med Jesus, skulle förstå vad de går miste om. Jag får en sån nöd inom mig, när jag tänker på alla fina människor, som en gång kommer att göra den fasansfulla upptäckten, när de en gång vid livets slut går över gränsen, och då blir varse att de missade det viktigaste av allt, det Eviga Livet tillsammans med Gud.
Då när det till slut har blivit för sent, så kommer många människor att ångra sig i djupaste förtvivlan, och fråga sig, varför tog jag inte vara på tillfällena medan det ännu var tid att vända om, och välja Jesus som min Herre och Frälsare, att få mina synder förlåtna och mitt namn skrivet i Livets bok i himmelen?
Det kommer att bli en fruktansvärd kvalfull upptäckt, när människor blir varse att de gått evigt förlorade och hamnat i helvetets pina för hela evigheten.

Att ha sitt fokus på Jesus - ej på djävulens gärningar!

I denna tid blir vi helt översvämmade av massor med negativt nyhetsflöde, som bara vräker sig över oss ständigt. Det finns också väldigt mycket av villoläror och mörker idag, och många svarta dypölar att ramla ner i, och det är helt rätt att vara medveten om detta, och det behöver vi vara. ( 1Kor. 12:1-3, 2 Petr. 3:16)
Vi ska inte vara okunniga så att vi blir lurade av den onde, men jag har märkt att när det blir väldigt mycket fokus på detta med villoläror, laglöshet och all annan ruttenhet, så kan det ofta leda till nedbrytande diskussioner, som tar bort fokus på Jesus, och gör att glädjen och friden försvinner, och människor blir fyllda av oro, fruktan och frustration. (1 Tim. 2:8)
Förstå mig rätt nu, för jag menar absolut inte att man bara ska säga, ”allt är väl, allt är väl”, när det inte är väl, för det står verkligen inte väl till i Kristi kropp i dag, i stort sett. Men jag tror ändå att det lätt kan gå för långt, när  ältandet och diskuterandet får ta alltför stor plats, och man hamnar in i en anda av misstänksamhet, även mot sina medsyskon, och anar villoläror och elände snart i varenda buske.

Mina tankar går till berättelsen i bibeln om när Jesus kom gående på vattnet, i stormen, och Petrus klev över relingen för att möta Jesus på vattnet. Så länge han såg på Jesus så bar det honom genom stormen, men när han började titta på de stora vågorna blev han rädd och började sjunka. När han då fokuserade på Jesus istället, så blev han uppdragen ur vågorna och räddad. (Matt 14:28-33)
Det är stora stormar som drar över vår värld idag på alla plan, andligt och i naturen. Men då står det i bibeln, att när vi ser så mycket av elände, så ska vi inte gripas av fruktan utan vi ska lyfta upp vår huvuden och se på Jesus för då nalkas snart vår förlossning. (Luk. 21:25-28)

Om vi har Herren med oss behöver vi inte frukta för någonting, för Han har lovat att vara med oss ända till tidens ände. ( Matt 28:20) Kompassen som vi har att navigera efter, mitt igenom alla stormar är Bibeln Den Heliga Skrift. All information vi behöver, för att en gång kunna nå fram till himmelens strand, har vi i Guds eget Ord. Om vi har vårt fokus på Jesus Kristus, och en nära relation med Honom i bönen och i Ordet, och den Helige Ande i oss, som är vår Hjälpare, då behöver vi inte frukta för något ont, han kommer att hjälpa oss hela vägen hem!

onsdag 14 april 2010

Herren är min starkhet…

När jag är svag, då är Herren min styrka på ett alldeles särskilt sätt. När krafterna tryter och jag inte orkar mer, då får jag bara vara i Guds händer och vila. Då tänker jag på bibelns ord i:

Jes. 40: 31”men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta”

Jag får bara vara i Guds händer, behöver inte prestera någonting, utan bara vänta i förtröstan på att Gud kommer att ge mig den kraft jag behöver för varje dag.
Såg ett videoklipp med Ingela Agardh som var så skönt avspänt. Jag gillar hennes vittnesbörd där enkelheten, i livet med Gud betonas.
Man behöver inte vara cool och tuff. Herren vet om vårt innersta. Man behöver inte jämföra sig eller konkurrera med någon annan människa, och det är bara så befriande att veta om det!

Gud har skapat varje människa unik, och man får vara den man är, och förtrösta på Gud Fader i himmelen. Han har lovat att Han aldrig ska lämna eller överge oss. Människor överger, men aldrig Gud! Det känns tryggt!


tisdag 13 april 2010

Sträva inte efter främsta platsen!

När Jesus såg att alla gästerna försökte hamna så nära värden som möjligt, när man skulle slå sig ner vid bordet, gav han dem det här rådet: ”Om du blir bjuden på bröllop så sträva inte efter att få den främsta platsen. Det kan ju komma någon som är mer respekterad än du, och då kommer värden och säger: Kan du vara snäll och lämna din plats åt den här personen. Då måste du generad söka upp en plats längst ner vid bordet.
 Gör istället så här. Välj en plats längst ner. När värden då ser dig kanske han säger: Min vän, det finns en bättre plats här framme för dig! Då kommer du att bli hedrad inför alla de andra gästerna. För den som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig själv ska bli upphöjd.”

Bibelns Gud och islams Allah är inte samma Gud!


Har stött på många kristna som tror att kristendomens Gud och koranens Allah är samma gud. Första gången jag stötte på detta blev jag helt chockad, trodde inte mina öron.
Det kände som ett fruktansvärt vanhedrande av Guds namn, att det finns kristna människor som inte har klart för sig vem de egentligen tror på!


Det grundläggande i kristendomen och bibeln är ju att Jesus är Guds Son, och har dött och uppstått för att vi ska kunna bli frälsta och ha ett evigt liv.(Joh. 3:16)


I islams koranen har inte Allah någon son! Detta borde ju räcka som bevis att Allah inte är de kristnas Gud!


Ta bara den kristna trosbekännelsen som så klart och tydlig inleder med orden. ”Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, HANS ENFÖDDE SON, vår HERRE……..

måndag 12 april 2010

Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara!

Luk. 12:29-34
"Fråga inte efter vad ni skall äta och dricka, och var inte oroliga. Efter allt detta jagar hedningarna i världen, men er Fader vet att ni behöver det. Nej, sök hans rike, så skall ni få detta också. Var inte rädd, du lilla hjord ty er Fader har beslutat att ge er riket.
Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara."  (Folkbibeln)

**********************************************

Om pengar får bli ett självändamål, kan de snabbt få makt över oss och hålla oss på avstånd både från Gud och från dem som behöver vår hjälp . Nyckeln till ett förståndigt bruk av pengar är att använda så mycket som möjligt av dem för Guds verk, och inte att själv samla på hög. Har Guds kärlek fått vidröra din plånbok? Frigör dina pengar dig, så att du kan hjälpa andra? I så fall samlar du skatter i himlen.
Du kan inte skilja det du gör från det du tror på. Det du sätter först, är alltid det du uppskattar mest. Om du skulle skriva en lista på vad du ägnade mest tid, pengar och energi åt, vad skulle den avslöja om dig? Och hur skulle du vilja förändra den så att den på ett bättre sätt tjänade Guds syften?
(Förklaring hämtad ur Handbok för livet)

söndag 11 april 2010

Var barmhärtiga!


Matt. 5:7 "Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet."

Luk. 6:36 "Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig."

Ef. 4:32 "Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er."


 1 Petr. 3:8-15 "Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna, var barmhärtiga och ödmjuka.
Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse.

Falskhet och förtal går hand i hand.

Förtal är ett fruktansvärt gift som kan ödelägga relationerna inom en familj, den kan också ödelägga det som är Guds planer för en församling.
Det är så viktigt att vi tänker på vad vi säger, och när vi blir utsatta för förtal, att vi inte hämnas själva, utan lämnar över det till Herren, och bara ber om Guds välsignelse över personen ifråga, och tackar Gud för den människan. Då kan vi trots prövningen ändå bevara Guds frid i våra hjärtan.

lördag 10 april 2010

Vårregn!

Hosea 6:3
"Låt oss lära känna Herren,
ja, låt oss sträva efter att lära känna honom.
Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens,
och han skall komma till oss lik ett regn,
lik ett vårregn som vattnar jorden."

*************************

Detta blev mycket aktuellt för mig idag, att Herren vill komma över oss med sitt nya friska vårregn, så att vi får växa upp tll de vackraste blommor i Hans trädgård! Han vill också komma till oss med hälsa, liv och läkedom! Tack, gode Fader i himmelen!

Koltrasten sjunger för sina vänner!

tisdag 6 april 2010

Må Gud hjälpa oss, att vi inte förhärdar våra hjärtan.

Ords. 28:14 ”Lycklig är den som alltid lever för Gud, men den som struntar i Honom är på väg utför.”

Hebr. 3:12-15 ”Se därför upp, kära syskon, så att ni inte fylls med onda tankar och otro, och slutar att hålla er till Gud, han som ger liv. Rösten från Kristus hörs idag. Fortsätt därför att varje dag uppmuntra varandra medan ni fortfarande har möjlighet, så att ingen frestas att synda, och bli hård och kall. Om vi ända till slutet håller fast vid den övertygelse vi hade, när vi började tro på Kristus, ska vi ju få dela allt tillsammans med Honom.”

***********************************

Förklaringar: Bibeln varnar oss på många ställen för att bli förhärdade, att sluta lyssna. Till slut går vi över en gräns bortom vilken Guds röst inte längre når oss, och vi inte längre kan bli räddade. Det börjar med att vi vägrar lyda Guds klara och tydliga vilja. För israeliterna inträffade detta när de inte lydde Guds order att inta löfteslandet (se: 4 Mos. 13-14, 20 och Ps. 95) Var noga med att lyda Guds ord så att du alltid kan höra Hans röst tydligt och klart.

Ett förhärdat hjärta är lika oanvändbart som en stelnad lerklump, eller gammalt torrt bröd. Det finns ingen möjlighet att återställa det till vad det en gång var. David varnar oss för förhärdade sinnen (Ps. 95). Vi får inte hamna i samma belägenhet som Israel i öknen, när de envist satte sig emot Guds vilja (2 Mos. 17:7). De var så övertygade att Gud inte kunde rädda dem, att de tappade all tro på Honom. Att bli förhärdad innebär att man är så låst i sitt tänkande, att man inte förmår att vända sig till Gud. Sådan blir man inte över en natt. Det är resultatet av en lång serie beslut, som alla går emot Guds vilja. Om du står emot Gud tillräckligt länge kanske Han kastar bort dig, som ett stycke gammalt och hårt bröd, som inte längre går att äta.

(Bibelord och förklaringar ur: Handbok för livet)

Vad säger Bibeln - om att ropa till Gud?

Psalm 47:2 ”Klappa i händerna, alla folk, höj jubel till Gud med fröjderop!”

Jer. 31:7 "Ty så säger HERREN: Jubla i glädje över Jakob, höj fröjderop över honom som är den främste bland folken. Brist ut i lovsång och säg: "Fräls, HERRE, ditt folk, de som finns kvar av Israel."
***************************

Naturligtvis finns det många olika sätt att närma sig Gud, och det är inte det, som har någon avgörande betydelse. Det viktigaste är att hjärtat är med, och att vi är uppriktiga, när vi kommer inför Guds ansikte.

Vi som Guds barn, behöver ju ha vårt eget fördolda liv med Gud, i vår bönevrå, och vår egen bibelläsning, men jag tror också, att vi skulle behöva en större frihet i våra församlingar, att få ge oss hän till Gud i bön, lovsång och tillbedjan, från djupet av våra hjärtan, och tillåta den Helige Ande att få leda mer i våra sammankomster. Där Guds Ande är, där finns både glädje, liv och frihet!
Begränsa aldrig Guds Helige Ande!

torsdag 1 april 2010

Himlen eller helvetet - var skall vi tillbringa evigheten?

Jesus kommer snart tillbaka för att hämta alla dem som har sina namn skrivna i livets bok, och tillhör Honom!
Var vill vi tillbringa hela evigheten? I himlen eller i helvetet? Det väljer vi själva här på jorden.
Jesus dog på korset för ca 2000 år sedan, och uppstod igen efter 3 dagar. Han offrade sig själv på korset, av kärlek till oss, genom att Han tog all vår synd på sig, för att rädda ditt och mitt liv från en evig död i helvetet.