Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 4 september 2016

Betydelsen av att kunna förlåta och be om förlåtelseFörlåtelse

Livsviktigt att kunna be om förlåtelse när man handlat fel mot någon. Det handlar mycket att kunna ödmjuka sig. 
Stoltheten kan stå som ett stort hinder mot att kunna be om förlåtelse. Det är också livsviktigt att kunna förlåta. Det handlar om vårt förhållande till både Gud och människor. ”Såsom och vi förlåta dem som står i skuld till oss…”
Om vi inte förlåter andra kan Gud inte förlåta oss våra skulder, det står tydligt i Guds Ord.

Herrens bön

Matt.6:5 ”Och när I bedjen, skolen I icke vara såsom skrymtarna, vilka gärna stå i synagogorna och i gathörnen och bedja, för att bliva sedda av människorna. Sannerligen säger jag eder: De hava fått ut sin lön.
6 Nej, när du vill bedja, gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och bed till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.
7 Men i edra böner skolen I icke hopa tomma ord såsom hedningarna, vilka mena att de skola bliva bönhörda för sina många ords skull.

8 Så varen då icke lika dem; eder Fader vet ju vad I behöven, förrän I bedjen honom.
9 I skolen alltså bedja sålunda: 'Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn;
10 tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden;
11 vårt dagliga bröd giv oss i dag;
12 och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
13 och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.'

14 Ty om I förlåten människorna deras försyndelser, så skall ock eder himmelske Fader förlåta eder;
15 men om I icke förlåten människorna, så skall ej heller eder Fader förlåta edra försyndelser.”

2 Kor. 2:10 ”Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Ty det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull, inför Kristi ansikte,
11 för att vi inte skall bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till.”

lördag 3 september 2016

Sjung Halleluja! av Carl Öst
1 Om du känner bördor trycka, sjung halleluja
är du full av fröjd och lycka, sjung halleluja
om din väg är brant och svår, vet att den till himlen går
där du evig vila får, sjung halleluja.

Kör: Sjung halleluja, det blir bättre och bättre dag för dag
Synes vägen stundom lång, så stäm upp en jubelsång
sjung ja sjung halleluja

2 Om ditt hjärta glädje rymmer, sjung halleluja
Är det fullt utav bekymmer, sjung halleluja
Om det motstånd är och hårt, sjung en sång låt bli att gråt
Då blir det ej alls så svårt, sjung halleluja

3 Uti både mot- och medgång, sjung halleluja
uti både upp- och nedgång, sjung halleluja
känner du dig kall nån gång, värm då upp dig med en sång
Sången lättar livets gång, sjung halleluja