Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 31 juli 2011

Saliga visshet! (Blessed Assurance)Saliga visshet.

1. Saliga visshet, Jesus är min! Han är min herde, kallar mig sin. Saliga visshet, allt är nu väl! Jesus har löst min kropp och min själ.

KÖR: Han är min glädje, Han är min sång, Honom jag prisar livsdagen lång. Han blir min lovsång evigt hos Gud. Han är min brudgum, jag är hans brud.

2. Allting jag uppgav, allting jag vann, Evighetsdagen härlig upprann. Himlen är öppen, änglar från Gud Bringa till jorden frälsningens bud.

3. Nu kan jag salig sjunga hans pris, Själen nu njuter himmelens spis. Jag är ett stoft, dock renad av Gud, Jesus är min, och jag är hans brud.

4. Döpt med Guds Ande efter hans ord, Saliga visshet- himmel på jord! Eld på min tunga, eld i min barm, Han har mig fyllt med kärlek så varm.

/Fanny Crosby

********************************

fredag 29 juli 2011

Dagen: "Modern pastorsroll på villovägar" av Gerd Johansson

"Hur skulle det vara om vi lät pastorerna annonsera efter en församling som motsvarar den bibliska ram de vill arbeta inom? Skulle det finnas församlingar som motsvarade förväntningarna?"...

Mycket bra artikel i Dagen Debatt, skriven av Gerd Johansson ped mag, teol mag.

*************************

Forskningsrapport: Regelbunden bibelläsning förändrar en människa!

Läs artikel i Dagen:
Så förändras man av att läsa Bibeln. 

Guds ord är levande...

En sabbatsvila för Guds folk
Hebr. 4:1 Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar.

tisdag 26 juli 2011

Fotsporene i sanden!Fotspår i sanden
En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud.
På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram.
Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter:
Det ena spåret var hans, det andra var Guds.

När den sista delen av hans liv framträdde, såg han tillbaka på fotspåren i sanden.
Då såg han att många gånger under sin levnads vandring fanns det bara ett par fotspår.
Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv.

Han frågade Gud om detta, "Herre, du sa att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen.
Men under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår.
Jag kan inte förstå, att du lämnade mig när jag behövde dig mest."

Herren svarade: Jag skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande.
När du såg bara ett par fotspår - då bar jag dig.

Okänd
*****************************

måndag 25 juli 2011

Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Ulf Nilson: I början på augusti går USA i konkurs! 

Skatter i himlen
Matt. 6:19 ”Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl.
20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl.
21 Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.”

Flisan och bjälken.

Döm inte!
Aposteln Johannes berättar för Jesus, att de försökte hindra en man, som drev ut onda andar i Jesu namn, men inte tillhörde dem. Jesu svar var att inte hindra denne man. Detta gäller även för oss idag, då vi frestas att bara söka felen hos våra medsyskon.
Vi har inte fått uppgiften att agera som åklagare och döma ut våra medsyskon, domen tillhör endast Gud!
Det är bara Gud som känner till hjärtats innersta motiv hos varje människa. Bibeln säger ju också att om vi har något emot någon så ska vi gå till den det gäller i första hand, och inte hänga ut namn på Internet eller springa runt med förtal.

Jak. 4:11 ”Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare.
12 Det finns bara en lagstiftare och domare, han som har makt att frälsa och förgöra. Men vem är du, som dömer din nästa?”

Aposteln Johannes: Om att vara ett Guds barn.

Guds barn
(Aposteln Johannes undervisning, om hur man lever ett sant kristet, pånyttfött liv)

1 Joh. 3:1 ”Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom.
2 Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.
3 Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren.
4 Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.
5 Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom.
6 Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte.
7 Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig.

Och till hans namn skall folken sätta sitt hopp!

Han är uppstånden!


Matt. 12: 21 ”Och till hans namn skall folken sätta sitt hopp.”
Jesajas profetia om Jesus, innan Han föddes till den här jorden.

Herrens tjänare   (Jesus)
Jes. 42:1 ”Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken.
2 Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna.
3 Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten.

söndag 24 juli 2011

Hopp i en hopplös värld.

Då man ser den ena nyhetsrapporten efter den andra, som bara vittnar om hur laglösheten och brutaliteten tilltar alltmer i vår värld, så känner man bara en stor sorg och bestörtning.
Man tänker på alla drabbade och deras närmaste, och det outsägliga lidande som många blir utsatta för.
Det kan nog vara väldigt svårt för många att inte tappa modet helt.
Det är ändå uppmuntrande att se att det finns så stort engagemang från människor med empati, som vill hjälpa på något sätt.
Jag tror också att vi har en stor Gud som vill hjälpa människor i nöd. Han är den barmhärtige Samariten (Luk. 10:23) som vill förbinda såren. Han vill läka och trösta de sörjande och är en förebild för oss att hjälpa till att bära varandras bördor. 

Ps. 25:4 ”HERRE, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar.
5 Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. På dig hoppas jag alltid. 6 Tänk, HERRE, på din barmhärtighet och din nåd, ty de är av evighet.”

Ps. 62:6 ”Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer ditt hopp. 7 Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla. 8 Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. 9 Förtrösta alltid på honom, du folk, utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Sela”.

lördag 23 juli 2011

Var jag går i skogar berg och dalar.Ps. 34: 8-9 "HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. Smaka och se att HERREN är god. Salig är den människa som flyr till honom.”

Jer. 29:11-13 "Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta."

fredag 22 juli 2011

Tron bygger inte på mänsklig visdom utan på Guds kraft!

Några tankar och bibelord,  inspirerade av Hans Weichbrodts predikan under OAS-konferensens avslutningsmöte. 

Aposteln Paulus är ett exempel på en Guds tjänare som startade i mänsklig svaghet och enkelhet, och blev hånad av människorna, men Herren var med honom!

Ett liv i helgelse
1 Tess. 4:1 "För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta."
 Apg. 18:5 ”När Silas och Timoteus kom ner från Makedonien, var Paulus helt upptagen med att predika ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. 6 Men de gick emot honom och hånade honom. Då skakade han sina kläder och sade till dem: "Ert blod skall komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna." 7 Och han gick därifrån och tog in hos Titius Justus, en man som fruktade Gud och som hade ett hus alldeles intill synagogan. 8 Krispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes. En natt sade Herren i en syn till Paulus: "Var inte rädd, utan tala och tig inte! 10 Jag är med dig, och ingen skall angripa dig och göra dig något ont, ty jag har mycket folk här i staden." 11 Och han stannade där i ett år och sex månader och undervisade dem i Guds ord.”

Guds hemliga vishet uppenbarad
1 Kor. 2:1 "När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet* för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.”

söndag 17 juli 2011

How Great Thou Art!Herrens storhet, godhet och rättfärdighet!
Ps.145:1 ”En lovsång av David.

Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och för evigt.
2 Jag vill dagligen lova dig och prisa ditt namn alltid och för evigt.
3 Stor är HERREN och högt prisad, hans storhet är outrannsaklig.

onsdag 13 juli 2011

Varför ljuger folk?

Hittade en mycket bra artikel på nätet, om varför folk ljuger och vad lögner kan ställa till med, både för sig själv och för andra.

Läs här:


Vad säger bibeln om att ljuga?

3 Mos. 19: 11 "Ni skall inte stjäla eller ljuga eller bedra varandra."

Ords. 14:5 ”Ett sannfärdigt vittne ljuger inte, ett falskt vittne främjar lögn.” 

lördag 9 juli 2011

I Lift My Eyes Up!Hjälpen finns hos Herren
Ps. 121 En vallfärdssång.

Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma?
Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord.

Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig.
Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte.

HERREN bevarar dig, HERREN är ditt skydd på din högra sida.
Solen skall inte skada dig om dagen, och inte månen om natten.

HERREN skall bevara dig från allt ont, han skall bevara din själ.
HERREN skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.”

Go and sin no more!Synderskan som smorde Jesu fötter
Luk. 7:36 "En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick till honom och lade sig till bords.
37 Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus, kom hon dit med en alabasterflaska med olja 38 och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon väta hans fötter och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med oljan.

fredag 8 juli 2011

Blessed be the name of the LORD!Ps. 113: 2-4 ”Välsignat vare HERRENS namn från nu och till evig tid! Från solens uppgång ända till dess nedgång skall HERRENS namn bli prisat.
HERREN är upphöjd över alla folk, till himlen når hans ära.

How Great Is Our God!Så stor är vår Gud!

5 Mos. 32:1 "Lyssna, ni himlar, jag vill tala, hör, du jord, orden från min mun.
2 Som regnet må min lära drypa, som daggen må mitt tal flöda, som rikligt regn på grönska, som regnskurar på gräs.
3 Ty HERRENS namn skall jag förkunna, ge ära åt vår store Gud. 4 Han är Klippan,
fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han.”

torsdag 7 juli 2011

Lots ombord!Lugna hamn

Mitt liv är likt en resa bland bränningar och skär
på upprört hav där höga vågor slå.
Men jag har lots ombord ty min Jesus är mig när,
då vet jag att jag trygg skall hamnen nå.

KÖR: Lugna hamn efter stormiga färden.
Ljusa mål för min längtan och tro.
Sköna land i den himmelska världen.
Ljuva hem där jag evigt skall bo.

2. Hur gott det är att veta att lotsen är ombord
han håller rodret säkert i sin hand.
Och skulle stormen hårdna, då säger han sitt ord
och lätt blir resan mot den andra strand.

3. Och över tidens vatten en mängd av stjärneljus
ifrån Guds löfteshimmel mot mig ler.
De lyser upp min farled bland breda böljors brus.
Mitt hemlands kust mitt öga snart skall se.


av Theofil Engström

*************************************

Livet efter detta!


Hell or heaven forever
Vårt viktigaste val här på jorden är inte vad vi ska äta, var vi ska bo, vad vi ska arbeta med eller hur mycket pengar vi kan tjäna osv.
Det allra viktigaste valet vi har, är var vi vill tillbringa livet efter detta. Det finns bara två alternativ att välja mellan, vitt eller svart, himmel eller helvete.
Vårt jordeliv är bara som en vindpust med tanke på hela den långa evigheten som väntar oss alla, och som ALDRIG tar slut!

onsdag 6 juli 2011

Endast Jesus Kristus själv är huvudet för Guds församling!-Denna syn, som Bill Stenberg fick, handlar om de som vill bygga sin ”egen” kyrka, kring sig själva, sitt eget namn, och sin egen lära. De, som vill sätta sig själva som huvud för Guds församling.
Synen är mycket aktuell i denna tid.
***********************************

Gud kallar oss till ett heligt liv!Profetisk syn av Bill Stenberg:

”Vikten av att leva ett heligt och ärligt liv inför Herren”.
-Herrens tilltal: ”Kom till mitt altare med allt vad du äger, och är, och har, och blir, för utan helgelse får du aldrig se mig”

Hebr. 12:12-14 ”Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter, så att den fot som haltar inte går ur led utan i stället blir botad. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.”

Bill Stenbergs syn om "Ropet från Skandinavien!"Profetisk syn som Bill Stenberg fick om ”Ropet i Skandinavien, från själarna i nöd, och ropet från syndens ruttenhet.
*********************************

Skandinavien
1 Mos. 18:17-33 ”Då sade HERREN: "Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Av Abraham skall det ju bli ett stort och mäktigt folk, och i honom skall alla folk på jorden bli välsignade.
Ty jag har utvalt honom för att han skall befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till HERRENS väg och handla rättfärdigt och rätt, så att HERREN kan uppfylla sina löften till Abraham."

Sedan sade HERREN: "Ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför vill jag gå ner och se om de i allt har gjort efter det rop som har nått mig. Om det inte är så, vill jag veta det." Männen vände sig därifrån och gick mot Sodom, men Abraham stod kvar inför HERREN.

Herren förbarmar sig över människor i nöd!En profetisk syn av Bill Stenberg.

Matt. 8:16-17 ”När det blev kväll, förde man till honom många besatta. Och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han.”

**************************************************

måndag 4 juli 2011

Högmod går före fall!

Högmod går före fall
2 Kor. 10:17-18 ”Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren. Det är inte den som rekommenderar sig själv som består provet, utan den som Herren rekommenderar.”

Rom. 12:2-3 ”Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.
Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.”

Från bönens hus till rövarnäste!

Jesus rensar templet!
DN: Filadelfiakyrkan blir ny konserthall  

Mark. 11:17 ”Han ( Jesus ) undervisade dem och sade: "Är det inte skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk?* Men ni har gjort det till ett rövarnäste."

lördag 2 juli 2011

Om du vinner jordisk makt och ära!

Jordiska skatter
Vad är vinst om du din själ förlorar?

1. Om du vinner jordisk makt och ära,
vinner världens gunst och härlighet.
Men förlorar vad Guds nåd kan giva,
tomt blir livet mörk din evighet.


KÖR: Vad är vinst om du din själ förlorar
i en mörk och tidlös evighet?
Vad är lycka om dess glans förbleknar
inför dödens kalla verklighet.

Världen idag: I kyrkan är allt tillåtet.

Världen i dag: I kyrkan är allt tillåtet

"Medan samhället i stort går åt ett mer prydare håll, går kyrkan tvärt-emot.
Det menar ungdomspastorn Andreas Svedman som hävdar att det är omöjligt att tala i termer som synd.
- Ingen vill döma utan gör saker som man vet är fel."

Läs mer här

fredag 1 juli 2011

Be Still My Soul!Ps. 46:11-12 "Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden." HERREN Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela”

Jes. 30:15 ”Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige: "Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka."

2 Krön. 20:17 ”Men då är det inte ni som skall strida. Ni skall endast träda fram och stå stilla, och ni skall få se HERRENS frälsning. Han är med er, ni från Juda och Jerusalem. Frukta inte och var inte förskräckta. Gå i morgon ut mot dem, och HERREN är med er."

Ps. 4:5-6 ”Grips ni av vrede, så synda inte! Tänk efter i era hjärtan under nattens vila och var stilla. Sela. Bär fram rätta offer och förtrösta på HERREN.”

Ps. 37:7 ”Var stilla inför HERREN och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång, över den som gör upp onda planer.”

Hab. 2:20 ”Men HERREN är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom, hela jorden!”