Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 29 december 2013

Väckelse eller undergång, av Emanuel MinosEtt mycket gripande, allvarligt och angeläget budskap i denna tid!

Rom. 13:11 ”Och det skall ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. 12 Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning.”

tisdag 24 december 2013

Fridfull Jul önskar jag alla bloggläsare!

Julen är en kristen högtid där vi firar världens allra största och viktigaste födelse som någonsin har skett, när Messias, den levande Gudens Son föddes till denna jord. Messias kom hit ned till vår jord som världens Frälsare.

1 Joh. 4:14 ” Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.”

Förföljelse av kristna
Julen är ju en glädjens högtid, men låt oss denna julen sända en tanke och en bön till Gud för alla våra kristna bröder och systrar runt om i vår värld som förföljs och dödas för sin tro. Det är många som får betala med sitt liv för sin kristna tro, men detta rapporteras mycket sällan i media.

söndag 22 december 2013

Kjell Albin Abrahamson: "Mör­da­de krist­na, en icke­ny­het."

Källa: Skånskan  
Av Kjell Al­bin Ab­ra­ham­son 19 DECEMBER 23.30
En mycket läsvärd och tänkvärd artikel!

Citat: "I des­sa gläd­jens jul­da­gar mås­te det på­min­nas om hur si­tu­a­tio­nen för krist­na har för­säm­rats på se­na­re år.
I 130 län­der för­följs och tra­kas­se­ras krist­na av en enda an­led­ning: de är krist­na. I län­der som Kina och Nord­ko­rea tra­kas­se­ras de av den kom­mu­nis­tis­ka re­gi­men. Mest skräm­man­de är ut­veck­ling­en i mus­lims­ka sta­ter som Egyp­ten, Ni­ge­ria, Sy­ri­en, Su­dan.

Årets ba­lans­räk­ning över mör­da­de krist­na lig­ger kring 105 000 män­ni­skor. Glo­balt dö­das en kris­ten bro­der el­ler sys­ter var fem­te mi­nut för sin tros skull. Det be­ty­der tolv män­ni­sko­liv i tim­men. 287 slock­na­de liv per dag. Var­je dag, 365 da­gar om året. Värst är si­tu­a­tio­nen i Mel­lan­ös­tern, de krist­nas ur­hem. Alla des­sa mord och för­föl­jel­ser är i det post­re­li­giö­sa Sverige underrapporterade hän­del­ser, icke-ny­he­ter."

Den ofullbordade reformationen, av Sven Nilsson

Sven Nilsson
ANGELÄGET Publicerad: 2013-11-21 16:55
En artikel av pastor Sven Nilsson, om hans syn på kristenhetens kris.

Utdrag ur artikeln: 
"När alla delar av kristenheten idag berörs av en djupgående identitetskris konfronteras vi på nytt med vår historia och frågan om vad det innebär att bevara den tro som en gång för alla överlämnats åt de heliga.  Det radikalaste och mest apostoliska uttrycket för en verklig reformation var friförsamlingsrörelsen.

Tyvärr har arvtagarna till denna del av reformationen inte förstått att uppskatta betydelsen av det man fått att förvalta. Essensen av friförsamlingens evangeliska innehåll är dess karaktär av den helige Andes gemenskap där människor bejakat Jesus Kristus som Herre i sitt liv och är villiga att låta sig förändras i trons lydnad efter Guds Ord.

Det är i det sammanhanget som dopet får sin egentliga betydelse som referenspunkt i förmaningen till ett heligt liv. Det är därför märkligt att den uppenbarelse av troendedopets betydelse som de baptistiska fäderna var villiga att dö för  – och faktiskt led martyrdöden för, numera relativiseras till anpassningsbar mystik i det teologiska samtalet.

Det vore tragiskt om friförsamlingen som de troendes gemenskap skulle förlora sin frimodighet inför den Romersk- katolska kyrkans anspråk att vara det enda sanna uttrycket för den apostoliska ekklesia och koinonia. Friförsamlingen representerar en lika viktig kyrkohistorisk kontinuitet som institutionskyrkorna. (Läs gärna Gunnar Westins avhandling ”Den kristna friförsamlingen genom tiderna”.)

torsdag 19 december 2013

torsdag 12 december 2013

torsdag 5 december 2013