Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 22 december 2013

Kjell Albin Abrahamson: "Mör­da­de krist­na, en icke­ny­het."

Källa: Skånskan  
Av Kjell Al­bin Ab­ra­ham­son 19 DECEMBER 23.30
En mycket läsvärd och tänkvärd artikel!

Citat: "I des­sa gläd­jens jul­da­gar mås­te det på­min­nas om hur si­tu­a­tio­nen för krist­na har för­säm­rats på se­na­re år.
I 130 län­der för­följs och tra­kas­se­ras krist­na av en enda an­led­ning: de är krist­na. I län­der som Kina och Nord­ko­rea tra­kas­se­ras de av den kom­mu­nis­tis­ka re­gi­men. Mest skräm­man­de är ut­veck­ling­en i mus­lims­ka sta­ter som Egyp­ten, Ni­ge­ria, Sy­ri­en, Su­dan.

Årets ba­lans­räk­ning över mör­da­de krist­na lig­ger kring 105 000 män­ni­skor. Glo­balt dö­das en kris­ten bro­der el­ler sys­ter var fem­te mi­nut för sin tros skull. Det be­ty­der tolv män­ni­sko­liv i tim­men. 287 slock­na­de liv per dag. Var­je dag, 365 da­gar om året. Värst är si­tu­a­tio­nen i Mel­lan­ös­tern, de krist­nas ur­hem. Alla des­sa mord och för­föl­jel­ser är i det post­re­li­giö­sa Sverige underrapporterade hän­del­ser, icke-ny­he­ter."


"I län­der som Sy­ri­en och Egyp­ten mör­das, våld­tas, kid­nap­pas och för­följs krist­na i en ti­di­ga­re ald­rig skå­dad om­fatt­ning. Den ara­bis­ka vå­ren har för de krist­na för­vand­lats till dö­dens höst. I Sverige gäl­ler ändå man­trat: visa to­le­rans, ar­be­ta bort din för­doms­full­het, be­käm­pa is­la­mo­fo­bi. 

Var­för törs så få vet­ti­ga män­ni­skor pro­te­ste­ra mot sa­ker­nas till­stånd? Len­nart Bernt­son vå­gar i se­nas­te num­ret av tid­skrif­ten Axess: ”be­grep­pet is­la­mo­fo­bi har bli­vit ett in­stru­ment för att bränn­mär­ka dem som för­sva­rar den väst­li­ga de­mo­kra­tin och sam­hälls­for­men mot is­la­mis­tis­ka an­grepp.”

Inga kommentarer: