Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 20 februari 2011

Farisén och publikanen i templet

Luk. 18:9-14 ”För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse: 


"Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre publikan.
Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen. 

Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar.
Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare.
Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre.
Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd."

lördag 19 februari 2011

Sången till Lammet och Israels lovsång!

Sången till Lammet
Upp. 15:1-4 ”Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen: sju änglar med sju plågor, de sista, ty med dem når Guds vrede sin fullbordan.
Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal.
De har Guds harpor i händerna och sjunger Moses, Guds tjänares, sång och sången till Lammet: "Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du Allsmäktige.
Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung.
Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn?
Ty endast du är helig, och alla folk skall komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats.”

torsdag 17 februari 2011

You raise me up!Blev så välsignad i dag av detta videoklipp att jag sänder det vidare till dig som kanske känner dig modlös och behöver en extra uppmuntran.
Herren reser oss upp när vi vänder oss till Honom och Han fyller oss med nytt mod. Han vill ge oss ett ”örnperspektiv" på tillvaron istället för ett ”grodperspektiv”
Örnperspektivet är att få fatt på Guds tankar tankar för oss, och det är fridens tankar för att ge oss en framtid och ett hopp. (Jer. 29:11)
Grodperspektivet är när vi låter oss tyngas ner av allehanda bekymmer och oro, där vi kanske inte ser någon lösning.  Men då vill Gud ta oss vid handen och föra oss upp på en högre nivå där vi kan se Hans möjligheter i stället för våra omöjligheter.

onsdag 16 februari 2011

Herren, min klippa!Hebr. 13:8 ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.”

Ps. 18:2-4 ”... Hjärtligt kär har jag dig, HERRE, min starkhet, HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min tillflykts klippa, min sköld och mitt frälsnings horn, mitt värn.
Till HERREN, den högt lovade, ropar jag, och från mina fiender blir jag räddad.”

måndag 14 februari 2011

Vilket mål strävar vi mot?

Människorna i de sista dagarna
2 Tim. 3:1-5 ”Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.
Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga.
De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!”

söndag 13 februari 2011

Se, Jag gör något nytt!Jes. 43:18-21 ”Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit.
Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig.
Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken
och strömmar i öknen.

Markens djur skall ära mig, schakaler och strutsar,
ty jag förser vildmarken med vatten
och öknen med strömmar, så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka.
Det folk som jag har format åt mig skall höja mitt lov.”

Tungans makt över död och liv


Ords. 18:21 ”Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt.” 

Jak. 3:5-12”Så är också tungan en liten lem men kan skryta över stora ting.
Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand och är själv antänd av Gehenna.

lördag 12 februari 2011

Israel - Did you know?
Herren är med sitt egendomsfolk

2 Mos. 6:6-8 ”Säg därför till Israels barn: Jag är HERREN. Jag skall föra er ut från tvångsarbetet hos egyptierna och rädda er från slaveriet under dem och jag skall återlösa er med uträckt arm och genom stora straffdomar.
Och jag skall ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni skall få erfara att jag är HERREN, er Gud, han som för er ut från slavarbetet hos egyptierna.
Och jag skall föra er till det land som jag med upplyft hand lovade ge till Abraham, Isak och Jakob. Jag skall ge er det till arvedel. Jag är HERREN."

2 Mos. 34:10 ”HERREN svarade: "Se, jag sluter ett förbund: Inför hela ditt folk skall jag göra sådana under som inte har gjorts på hela jorden eller hos något folk. Och hela det folk som du är mitt ibland skall se HERRENS gärning, ty det som jag gör med dig är förunderligt stort.”

3 Mos. 26:12-13 ”Jag skall vandra mitt ibland er och vara er Gud, och ni skall vara mitt folk. Jag är HERREN, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land, för att ni inte skulle vara slavar där. Jag har brutit sönder ert ok och låtit er gå med upprätt huvud.”

5 Mos. 4:31 ”Ty en barmhärtig Gud är HERREN, din Gud. Han skall inte överge dig eller förgöra dig. Han skall inte glömma det förbund han med ed har ingått med dina fäder.”

5 Mos. 6:4-9 ”Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en. Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft.
Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat.
Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.
Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.”

5 Mos. 6:18-19 ”Du skall göra det som är rätt och gott i HERRENS ögon, för att det må gå dig väl och för att du må komma in i och ta i besittning det goda land som HERREN med ed har lovat åt dina fäder, genom att han driver bort alla dina fiender för dig, så som HERREN har lovat."

Jes. 45:21-24  ”…Vem har sedan lång tid låtit er höra detta och för längesedan förkunnat det? Har inte jag, HERREN, gjort det?
Och det finns ingen Gud utom mig, jag, en rättfärdig Gud som frälsar, ingen utom mig.
Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, ty jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har utgått från min mun, ett ord som inte skall tas tillbaka: För mig skall alla knän böja sig.
Alla tungor skall ge mig sin ed och säga om mig: Endast i HERREN är rättfärdighet och styrka.”

Hebr. 8:10 ”Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan.Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.”

tisdag 8 februari 2011

El ShaddaiUpp 5: Bokrullen med de sju inseglen
Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med sju sigill.
Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: "Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill?" Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den.
Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sade till mig: "Gråt inte! Se, lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill."

fredag 4 februari 2011

Nyheter från Israel 2011-02Nyheter från Israel 2011-02-10


Nyheter från Israel 2011-02-03

                                                   Ps 83
Bön om hjälp mot Guds folks fiender

En sång, en psalm av Asaf.

Gud var inte tyst, tig inte och var inte stilla, Gud! Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet.
Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar.
De säger: "Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn!"
I enighet rådslår de med varandra, de sluter förbund mot dig: Edoms tält och ismaeliterna, Moab och hagariterna, Gebal, Ammon och Amalek, filisteerna och de som bor i Tyrus. Assur har också slutit sig till dem, han har lånat sin arm åt Lots barn. Sela.

Gör med dem som du gjorde med Midjan, som med Sisera och Jabin vid Kishons bäck, dem som förgjordes vid En-Dor och blev till gödsel på marken. Låt det gå deras stormän som det gick Oreb och Seeb, och alla deras furstar som det gick Seba och Salmunna, eftersom de säger: "Guds betesmarker vill vi erövra."
Min Gud, låt dem bli som virvlande löv, som strå för vinden. Som elden förtär skog och lågan svedjer berg, så skall du förfölja dem med ditt oväder och förskräcka dem med din storm.

Täck deras ansikten med skam så att de söker ditt namn, HERRE. De skall komma på skam och förskräckas till evig tid, de skall komma på skam och gå under. De skall veta att endast du bär namnet "HERREN",* den Högste över hela jorden.

torsdag 3 februari 2011

Lita på din Gud! I den orostid som vi lever i nu behöver vi mer än någonsin ha vår trygghet förankrad i en nära relation med Herren Gud, den treenige Fadern, Sonen och den Helige Anden. 
I Hans Ord och med den Helige Ande som Hjälparen i våra liv varje dag, så kan vi hämta den styrka och vägledning vi behöver.
Då behöver vi inte frukta för den anden som råder i världen för Guds Helige Ande som då bor i oss är starkare än den som är i världen.

Mellanöstern och Israel


Aktuellt om Mellanöstern av Holger Nilsson: http://www.flammor.com/israel/israel088.htm

Nyheter från Israel av Dan Johansson:
http://www.vimeo.com/19228125