Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

måndag 27 februari 2012

I Need Thee Every Hour!Gör er inte bekymmer
Luk. 12:22 "Sedan sade Jesus till sina lärjungar: "Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta, eller för er kropp, vad ni skall klä er med.
23 Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna.
24 Ge akt på korparna. De sår inte och skördar inte, de har inte förrådsrum eller loge, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna?

Där villfarelser frodas blir en församling laglös.

Publicerad: 2012-02-25 09:58
"På fredagen åtalades pappan, styvmamman och en pastor i Borås för den omtalade andeutdrivningen. Enligt åtalet blev flickan bränd med kniv och hon fick höra att hon skulle skäras i bitar om hon inte erkände sina synder...>> "
*************************************
Enskilda medlemmar blir alltid lidande när en församling har förvrängt bibelns budskap och övergått till att bli en sekt. I det aktuella fallet är det ren satanisk tortyr som detta barn blivit utsatt för, det är bara så omänskligt så det finns inte ord. Gud är inte en gud som torterar och misshandlar människor utan Han är istället full av kärlek, nåd och barmhärtighet!

torsdag 23 februari 2012

söndag 19 februari 2012

Det är dags att få det rätt ställt med Gud! av David Wilkerson

Det är dags att få det rätt ställt med Gud!
av David Wilkerson
October 19, 2009
Sök Herren,
innan det är försent!
"Se, nu är den välbehagliga tiden; se, nu är frälsningens dag"
(2 Kor 6:2, min kursivering).

Detta budskap är avsett för alla som har avfallit från Herren. Avfall är en biblisk term som betyder ”falla ifrån, vända bort, avfall.” Enligt aposteln Paulus, som skrev ovanstående vers, ”är idag barmhärtighetens och nådens dag.” Med andra ord: Om du någonsin planerar att tro, så är det dags nu.

Detta uttalande av Paulus är både en inbjudan och en varning. Varningen är som följer: ”Ta inte emot Guds nåd förgäves. Ignorera inte, försumma eller förkasta inte Guds erbjudande om förbarmande. Svara på den nu, när den erbjuds dig.”

Jesus varnade för att många troende kommer att vända bort och kallna: ”Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta” (Matt 24:12). Hans budskap är tydligt: Många som har varit brinnande för Gud kommer att falla ifrån. De kommer att glida in i en andlig kyla. Och några kommer att vända om till sina gamla köttsliga liv. När ska detta hända? Det kommer att ske i den tid som Jesus kallade ”början på 'födslovåndorna'” (24:8).

fredag 17 februari 2012

tisdag 14 februari 2012

Guds utvaldas lovsång!

Guds utvaldas lovsång
Rom. 8:31 ”Vad skall vi nu säga om detta?
Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?
32 Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?

söndag 12 februari 2012

Power in the Blood!Vandra i ljuset
1 Joh. 1:5 "Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.
6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.
 
7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.
8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.
 
9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.  

Bo Hörnbergs andliga testamente, av Sven-Erik Sköld

Minns så väl denna tid (positiva minnen) då jag själv var medlem där på 70-talet när Bo Hörnberg var föreståndare.

Bo Hörnberg
"Bo Hörnbergs andliga testamente"
Av Sven-Erik Sköld

"Bo Hörnberg var tidigare föreståndare i Pingstkyrkan i Jönköping, och bland annat mångårig medarbetare till Lewi Pethrus.

Han var en apostel och profet, och hade en profetisk syn på Sovjet och möjligheterna att utbreda Gudsriket där och hade bl.a. visionen (innan uren föll) att börja bygga relationer till kristna församlingar innanför den s.k. järnridån: kallade “vänortsförsamlingar”.

En vision och ett arbete som visade sig bli till mycket stor välsignelse, inte minst när muren föll. Han stod också i ledningen för Pingstförsamlingen i Jönköping, när nya Pingstkyrkan byggdes. En äldste i Jönköping yttrade en gång: “Utan Bosse hade aldrig Pingstkyrkan stått vid Västra Torget”. Bo Hörnberg dog 2006, 86 år gammal. Nedanstående brev skickade Bo Hörnberg till tidningen Dagen, som publicerade det den 7 december år 2000. Innehållet är något av hans andliga testamente:

“Under mina mer än 45 år som anställd förkunnare inom svenska pingstförsamlingar har jag haft förmånen att samarbeta med pastorer som varit pionjärer inom pingströrelsen.
För samtliga har Nya testamentets lära och praxis om hur man bygger upp Guds församling varit normgivande. Dessa pastorer har naturligtvis påverkat min församlingssyn. Två av dem är Lewi Pethrus och Georg Gustavsson.

När stormen kommer håller ingen verksamhetsorienterad församling...av Sven Erik Sköld

När stormen kommer håller ingen verksamhetsorienterad församling...
Av Sven-Erik Sköld
Inledning:
"När Guds Ande kom över Per Sungren, Nyköping, och mig (i mars 1986) och gav oss uppdraget att varna Hans församlingar, och Sveriges folk i övrigt, för en kommande Guds dom över vårt land, visade Han mig församlingen som en herdefamn, den herdefamn Han vill ställa fram som svar på våra, alla människors, behov i -och inför kommande nödtider.

Herden är hela församlingen
Han visade mig, att "Herden" är hela församlingen, där varje lem är på plats, d.v.s. i sin andliga tjänst och funktion. Den är Jesu, Överherdens, ställföreträdande kropp på jorden. Därför måste församlingen, om den skall vara det Gud tänkt, vara uppbyggd i enlighet med de ritningar Gud gav till Paulus.

Vill man inte bygga enligt dem, kan Jesu kropp, församlingen, inte resa sig upp och bli vad den är avsedd att vara på jorden, varken i fredstid eller i ofredstid. När Gud byggde Människan var det inte slumpmässigt, och det gäller i lika hög grad Hans församling: den byggs inte upp slumpmässigt; att var och en bygger som den vill. Det blir i så fall inte Kristi kropp. Den kan ha namnet om sig att vara det, men är det inte. Jämf. 1 Kor. 12:4-30, Ef. 4:11-13 och 1 Kor. 3:10-12.

Lek aldrig med Ormen! av Sven-Erik Sköld

Villfarelsens ande är stark och förblindande!
Oavsett vad villfarelsen handlar om så tror jag att det kan vara så, att ju viktigare och centralare en lärofråga är för oss som Guds barn, desto starkare verkar också villfarelsens ande i denna fråga för att om möjligt förvilla de utvalda. Mark. 13:22

Draken, den gamle ormen, satan.
Lek aldrig med Ormen!
(Ja är ja och nej är nej)
Återger här några valda citat ur en undervisning av Sven Erik Sköld.
Läs undervisningen i sin helhet här: http://hem.spray.se/harry.forsgren/  
(Klicka på "introduktion", sedan på "inlägg" och "klarspråk", så finns länken där.)
"Varför inte leka med Ormen i de här frågorna kring trosförkunnelsen och JDS - läran? Därför att han OCKSÅ har villfarelsens gift, och man vet inte själv när man kommit under det giftets inflytande och makt. Det ligger i det giftets natur, att fördärva offrets seende; så att man inte förmår se "det sken som utgår från Kristi evangelium."

På samma sätt som en naturlig orms gift kan förlama offret, så finns i villfarelsens gift en sorts förlamande verkan på sinnet: offret förstår inte, inser inte, att det är ett offer. Oftast är det omgivningen som först reagerar. Märker förändringarna.

lördag 11 februari 2012

Tacksamhet över Herrens nåd och hjälp!Ps. 118:1 ”Tacka HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet.
2 Israel må säga så, ty hans nåd varar i evighet.
3 Arons hus må säga så, ty hans nåd varar i evighet.
4 De som fruktar HERREN må säga så, ty hans nåd varar i evighet.

Jesaja: Profetia om Damaskus.

Damaskus
Upproret i Syrien:  http://www.dn.se/Stories/stories-nyheter/stories-varlden/upproret-i-syrien 

Med tanke på om upproret i Syrien kommer att sprida sig till Damaskus, så kan det vara intressant att notera en profetia i Jesaja 17 som handlar om Damaskus.

Damaskus och Israel skall straffas
Jes. 17:1 ”Profetia om Damaskus. Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad, det skall bli en ruinhög.
2 Aroers städer blir övergivna. De blir ett tillhåll för hjordar som lägger sig där, utan att någon skrämmer dem.
3 Och Efraims befästa stad skall inte längre finnas till, inte heller Damaskus kungadöme och återstoden av Aram. Det skall gå med dem som med Israels barns härlighet, säger HERREN Sebaot.
4 När den dagen kommer, skall Jakobs härlighet förblekna och hans feta kropp magra.

5 Det skall vara som när skördemannen samlar ihop säd och med sin arm skördar axen. Han skall då vara lik en som plockar ax i Refaimdalen.
6 Bara en efterskörd lämnas kvar, som när man skakar ett olivträd, två eller tre mogna oliver blir kvar högst uppe i toppen, fyra eller fem på trädets kvistar, säger HERREN, Israels Gud.
7 På den dagen skall människorna blicka upp till sin Skapare, deras ögon skall se på Israels Helige.
8 Människorna skall inte vända sin blick till de altaren som deras händer har gjort. På sina fingrars verk skall de inte se, inte på aserorna eller på solstoderna.

Satan är ute efter att ödelägga din tro! av David Wilkerson

Ett budskap till dem vars tro prövas

av David Wilkerson
June 7, 2010

"Så kasten nu icke bort eder frimodighet, som ju har med sig stor lön" (Hebreerbrevet 10:35). Om du är en kristen är du i ett våldsamt krig. Faktum är att du är i en strid på liv och död för din tro.
Satan har bestämt sig för att ödelägga och krossa alla Guds utvaldas tro. Och ju starkare tro du har, desto större kommer hans attack att vara mot den.

Du förstår, orubblig tro på Herren gör helvetet rasande. Inget utgör ett större hot mot Satans kungadöme än en kristen som står fast i tron. Varför?
Det är genom tro och trons lösgjorda kraft som Satans kungadöme underkuvas. Genom tro föds rättfärdighet och släcks demoniska eldar. Guds löften vinns och lejonens munnar stängs.

Genom tro undkommer Guds trofasta svärdseggen. Ur svaghet görs de starka. De blir modiga i strid och driver djävulens armé på flykten. De uthärdar hån, slag, stening. Om de sitter i fängelse sjunger de. Tron håller helt enkelt dem vid liv som äger den!

Paulus varnade Timoteus att i tider av prövningar skulle några kasta bort sin tro: "Detta hava nu visserligen somliga skjutit å sido, men de hava därigenom lidit skeppsbrott i tron" (1 Timoteus 1:19).
Han tillade att Satan skulle försöka "förvända så tron hos somliga" (2 Timoteus 2:18). Därför förmanade Paulus Timoteus att föra en beslutsam kamp, "rustad med tro och med ett gott samvete" (1 Timoteus 1:19).

Andlig verksamhet kräver andliga kvalifikationer, av Lewi Pethrus

Har här återgett ett kapitel ur boken:
"Brytningstider Segertider" av Lewi Pethrus.
Det är flera viktiga sanningar som han tar upp, och som är högaktuella för Sveriges kristenhet i dag!

Andlig verksamhet kräver andliga kvalifikationer.
"En församling som skall ha en hög andlig standard, måste byggas av människor med andliga kvalifikationer. Den församling som byggdes upp i den apostoliska tiden var grundad och buren av personer, helutgivna för Gud och hans verk på jorden.
Deras liv var inte längre deras egna. Deras önskningar och ambitioner var offrade en gång för alla på Kristi altare. De hade upplevt Jesu ord om att den som mister sitt liv skall vinna det. Kristus var deras liv och endast hans intressen intog och dominerade dras åtrå och längtan.
De var gripna av en enda uppgift, nämligen att rädda sin omgivning från ett liv i synd till ett liv i lycka, seger och gemenskap med Gud.

torsdag 9 februari 2012

Mycket vacker video om fåglar, från södra Israel!Se och njut av Guds underbara skapelse!

Nyheter från Israel 2012-02-09Läs gärna detta som ett komplement till videon: 
Vilken Kristus predikas på “Christ at the Checkpoint”?


lördag 4 februari 2012

På klippan Kristus står mitt hus!1. Mitt hopp är byggt i evighet
på Herren, vår rättfärdighet.
Ej något eget bär jag fram
men litar helt på Jesu namn.

Kör
På klippan Kristus står mitt hus,
han är mitt fäste och mitt ljus,
allt annat flyr i stormens brus.

Antikristliga manifestationer

Ang. artikel i tidningen Dagen, om Eddie Long, är det förvånande hur människor kan glädja sig över denna vedervärdiga STYGGELSE!

Megapastor har blivit upphöjd till kung i sin kyrka.
Publicerad: 2012-02-03 03:00
"Nu är han kung. Biskop Eddie Long som anklagats för att lura unga män i församlingen till homosexuella relationer tog en månads paus när hans hustru ansökte om skilsmässa. I söndags blev han upphöjd till kung i en ceremoni i kyrkan…”
***************************
Läs vad David Wilkerson har skrivit:

”Just nu ser vi en växande antikristlig uppfattning och uppförande. Snart kommer det att bilda en ström och till slut en hel ocean.
Och när Antikrist träder fram kommer många kristna välkomna honom – därför att deras hjärta har samma ande.
Paulus varnade för det: Många falska profeter har redan trätt fram och predikar ett evangelium från Antikrist.
Antikrists ande intar många hjärtan av avfallna kristna redan nu. De blir besatta av ondska. Men hur? undrar du. Därför att de har samma sinne som han.
(Aposteln) Johannes varnar oss att de som älskar det som är i världen öppnar sig för Antikrists ande. Du vet att det är den sista tiden eftersom så många är fulla av den girige Antikrists ande”.

fredag 3 februari 2012

Gräshoppornas dag av David Wilkerson

Av David Wilkerson 

10 december, 2001

"I Uppenbarelseboken 8, läser vi om sju änglar som blåser i sina trumpeter. Dessa mäktiga trumpetstötar varnar mänskligheten för hemska katastrofer som skall komma över jorden.
 
De första fyra trumpetstötarna varnar för otroliga föroreningar som förgiftar träden, gräset, floderna och haven, liksom luften. Vattnet blir bittert, himlen förmörkas över en tredjedel av jorden.

Turn your eyes upon Jesus!
Fäst dina ögon på Jesus
se in i verkligheten själv
Alla ting runtomkring smälter bort som snö
i ljuset av Hans ära och makt

Fäst dina ögon på Jesus
se in i verkligheten själv
Se upp till Hans kors och du ser Hans triumf
i den död som blev livet för dig

Fundering kring Yitzhak Kaduris “messiasprofetia"

Källa:  http://berndtisaksson.dinstudio.se/blog_210.html 
2012-02-02
Kaduri
"Ariel Sharon, Israels ”store” premiärminister är en märklig och mytomspunnen man. Han har nu legat i koma i 6 år!!! Sedan januari 2006 ligger han i ett vegetativt tillstånd.
Den judiske rabbin i Israel, Yitzhak Kaduri, som själv dog 2006 i en ålder av 108 år har profeterat om att Messias ska komma tillbaka en kort tid efter det att Ariel Sharon dör.
Observera att det inte är en kristen profetia. Tidningen Flammor har en artikel om Yitshak Kaduris och hans profetia här>> http://www.flammor.com/profetior/profetia051.htm

Personligen tänker jag att den profetian kan vara en ockult profetia som inte handlar om Jesus och hans tillkommelse utan om hur Antikrist, den falske Messias, kommer träda fram en kort tid efter Ariel Sharons död, och bli mottagen av världen inklusive av många judar i tron att det är judarnas Messias som äntligen kommit.

Uppenbarelseboken: "Eldsjön och evig plåga"

Eld
Det finns olika uppfattningar om vad som händer, efter döden, med dem som inte är skrivna i Livets Bok i himmelen, men så här står det i Uppenbarelseboken om eldsjön och evig plåga.

Eldsjön
Upp. 19:20 ”Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel.”

Upp. 20:14 ”Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden.
15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.”

torsdag 2 februari 2012

Jesaja: Förakt för Guds ord leder till undergång.

Jes. 30:8 ”Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar, alltid och för evigt.
9 Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra HERRENS undervisning
10 och som säger till siarna: "Skåda inte!" och till profeterna: "Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting.
11 Vik av ifrån vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels Helige."

12 Därför säger Israels Helige: "Eftersom ni förkastar detta ord och förtröstar på våld och vrånghet och förlitar er på sådant,
13 skall denna missgärning bli för er som ett fallfärdigt stycke på en hög mur, som buktar ut mer och mer, till dess muren plötsligt rämnar på ett ögonblick.
14 Den krossas som en lerkruka, så skoningslöst att man inte kan finna en skärva stor nog att med den hämta eld från eldstaden eller ösa upp vatten ur dammen."

Jesaja: Juda uppmanas lita på Herren inte på Egypten.

Jes. 30:1 ”Ve de upproriska barnen, säger HERREN, som rådslår utan mig, som sluter förbund utan att min Ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd,
2 de som drar ner till Egypten, utan att ha rådfrågat min mun, för att söka skydd hos farao och en tillflykt under Egyptens skugga.
3 Faraos beskydd kommer att bli er till skam, tillflykten under Egyptens skugga en förödmjukelse.
4 Ty hans furstar var i Soan och hans sändebud kom ända till Hanes,
5 men var och en skall skämmas över ett folk som inte kan vara dem till nytta, inte till bistånd eller hjälp, utan endast till skam och hån.
6 Profetia om djuren i Negev. Genom farornas och ångestens land, där lejoninnor och lejon har sitt tillhåll, där huggormar och giftiga seraf-ormar bor, för de sina rikedomar på åsnors ryggar och sina skatter på kamelers pucklar till ett folk som inte kan hjälpa dem.
7 Ty Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta. Därför kallar jag Egypten "Rahab,* som ingenting uträttar.”

Nyheter från Israel 2012-02-02