Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

onsdag 1 april 2015

Sanna och falska profeter, Jeremia och Hananja.

Jeremiah
Intressant Mp3-undervisning av Janne Ohlin:

(Försök till en sammanfattning av Jannes undervisning.)

Profet betyder vägvisare.

Två olika vägledare:
*Hananja – en falsk profet som lockar massorna med en falsk nåd och kraft. Hananja var mycket ansedd bland människor men han predikade avfall från Gud. (Jer. 28)
Falska profeter talar gärna om sådant som ”kliar folk i öronen”. 2 Tim 4:3.
Falska profeter söker egen vinning och egna positioner. De vill bli ärade av människor och strävar efter makt och inflytande.
Jämför fariséerna på Jesu tid. Läs vad Jesus säger om dessa i Matt. 23.
Falska profeter motarbetar och förföljer ofta Guds sanna profeter.

Jeremia hade urskillningsförmåga medan Hananja var andligt blind.
*Jeremia - betyder ” låt Herren bli upphöjd”.  Jeremia upphöjde Fadern men han var utesluten från människor. (1 Kor. 10) Jeremia avslöjade den falske Hananja och sa att hans budskap inte var från Gud. (Jer. 28:15) 


Falska profeter
2 Tim. 4:1 ”Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike:
2 predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning.
3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.
4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.
5 Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.”

Se upp för de falska profeterna!
Jer. 6:13 ”Ty hög som låg, alla söker de orätt vinning. Både profet och präst, alla handlar de lögnaktigt.
14 De tar det lätt med att hela mitt folks skada och säger: "Allt står väl till, allt står väl till". Men allt står inte väl till.

15 De skall stå där med skam, ty de har bedrivit avskyvärda ting. Ändå känner de ingen skam och förstår inte att blygas. Därför skall de falla bland dem som faller. När tiden kommer att jag skall straffa dem,
skall de komma på fall, säger Herren.
16 Så säger Herren: "Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar." Men de svarade: "Vi vill inte vandra på den."
17 När jag satte väktare över er och sade: "Lyssna till ljudet från hornet", svarade de: "Vi vill inte lyssna."
18 Hör därför, ni hednafolk, lägg noga märke till, du menighet, vad som sker bland dem.
19 Hör du jord: Se, jag skall låta olycka drabba detta folk, frukten av deras tankar, eftersom de inte har lyssnat på mina ord utan har förkastat min lag.”

Man kan jämföra Jeremias tid med vår tid därför att det finns likheter.
Ökenvandrarnas avfall är ett varnande exempel
1 Kor.10:1 ”Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet.
2 Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose.
3 Alla åt samma andliga mat
4 och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus.
5 Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen.
6 Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom de skall ha begär till det onda.
7 Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: Folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa.
8 Låt oss inte heller begå otukt, som en del av dem gjorde, och därför föll tjugotretusen på en enda dag.
9 Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar.
10 Knota inte heller, så som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren. 11 Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.
12 Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller.
13 Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.”

Herren tillåter de falska profeterna komma för att rensa sin brud. Här handlar det om ”ogräset och vetet”.
De som blir kvar är Bruden.
Liknelsen om ogräset
Matt. 13:24 ”En annan liknelse framställde han för dem: "Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker.
25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg.
26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset.
27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit?
28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det?
29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet.
30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge."

Jesus förklarar liknelsen om ogräset
Matt. 13:36 ”Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: "Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern."
37 Han svarade: "Den som sår den goda säden är Människosonen.
38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn.
39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.
40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut.
41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet,
42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder.
43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Laglöshetens människa
2 Tess. 2:9 ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under
De som inte gav sin kärlek till Sanningen blev förförda
10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.
11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen
12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.”

Den som inte förblir i Kristi lära, som Bibeln lär, den kommer att följa Antikrist, likaväl som den som upphöjer sig själv till gud, m.a.o. den som söker egen ära, makt och position.

2 Joh. 1:9 ”Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.
10 Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen.
11 Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.”

1 Joh. 2:18 ”Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.
19 Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss.
20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen.
21 Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen.”

-Otrons väg är att söka människors ära
Joh. 12:43

-Trons väg är att alltid upphöja Herren Jesus
1 Tess. 2:4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.
5 Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni, eller under någon förevändning roffat åt oss något - Gud är vårt vittne.
6 Vi har inte heller strävat efter att bli ärade av människor, vare sig av er eller av andra,
7 även om vi som Kristi apostlar kunde ha kommit med anspråk. I stället uppträdde vi kärleksfullt ibland er. Som när en mor sköter om sina egna barn,
8 ville vi i innerlig kärlek ge er inte bara Guds evangelium utan också oss själva, eftersom ni hade blivit så kära för oss.”

De som Gud använt är många gånger svaga, ofta sjuka människor. Herrens härlighet bor ofta i ett bräckligt lerkärl.
2 Kor. 4:7 ”Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.
8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa,
9 förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna.”

De ödmjuka ger Herren nåd och kraft
Luk. 14:11 ”Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd."
Jak. 4:6 ” Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

De som vill upphöja sig själva söker alltid de främsta platserna. Vad säger Jesus om dessa fariséer?
Huggormsyngel = blinda och söker ära hos människor.
Herrens dag då Herren spyr ut huggormsynglen = domen över Guds hus.

Matt. 23:1  ”Sedan sade Jesus till folket och till sina lärjungar:
2 "På Moses stol sitter de skriftlärda och fariséerna.
3 Allt vad de lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte.
4 De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva vill de inte ens med sitt finger flytta på dem.
5 Och alla sina gärningar gör de för att människor skall se dem. De gör sina böneremmar breda och sina hörntofsar stora.
6 De älskar hedersplatsen vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna,
7  och de vill gärna att folk hälsar på dem på torgen och kallar dem rabbi.
8 Men låt ingen kalla er rabbi, ty en är er Mästare, och ni är alla bröder.
9 Ni skall inte heller kalla någon på jorden er fader, ty en är er Fader, han som är i himlen.
10 Ni skall inte låta någon kalla er lärare, ty en är er lärare, Kristus.
11 Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare.
12 Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd.
13 Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in.

2 Kor: 15 ” Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade,
16 för de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta?
17 Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud.

-Människor idag väljer oftast Hananja, som står för lögnens väg = den breda vägen.

Joh. 8:44 ”Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

-Den som står för Jeremia blir ställd utanför, men Jeremia blev bevarad av Gud. Jeremia gick Sanningens väg, den smala vägen.

De två vägarna
Matt. 7:13 ”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.
15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.
16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar?
17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.
18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.
19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.
20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.
21 Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.
22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?
23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!”

De falska profeternas taktik än idag är att ljuga, förtala och motarbeta Herrens sanna profeter.
Jer. 18:18 ”Men de sade: "Kom, låt oss tänka ut onda planer mot Jeremia. För prästerna skall inte komma till korta med sin undervisning och inte de vise med sitt råd eller profeten med sitt ord. Kom, låt oss förtala honom och låt oss strunta i vad han säger."

Sken av gudsfruktan = hyckleri.
2 Tim. 3:3 ”Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.
2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,
3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda,
4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud
5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!”

Vad som snart måste ske
Upp. 22:6 ”Och han sade till mig: "Dessa ord är trovärdiga och sanna, och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske."

Jesus kommer snart!
7 "Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok."
8 Det är jag, Johannes, som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat mig detta. 9 Men han sade till mig: "Gör inte det! Jag är tjänare liksom du och dina bröder profeterna och de som håller fast vid orden i denna bok. Gud skall du tillbe."
10 Och han sade till mig: "Försegla inte profetians ord i denna bok. Ty tiden är nära.
11 Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig."
12 "Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar.
13 Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.
14 Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar.
15 Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning.
16 Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan."
17 Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det må säga: "Kom!" Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.
18 För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok.
19 Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.
20 Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus!
21 Herren Jesu nåd vare med alla.”

 

Inga kommentarer: