Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 31 januari 2015

Det finns ingen frälsning utan syndabekännelse, ånger och omvändelse!

William Booth profeterade om hur det kommer att vara i den sista tiden före Jesu tillkommelse. 
Detta är vad som tyvärr blir allt vanligare i dag, i många församlingar och kyrkor.


  
1. Religion utan den helige Ande.

2. Kristendom utan pånyttfödelse.

3. Förlåtelse utan syndabekännelse.

4. Politik utan Gud.

5. Himmel utan helvete.

Enligt Guds Ord, ingår i huvuduppdraget i Guds församling, att predika om synd, rättfärdighet och dom, frälsning, omvändelse och helgelse, Jesu död och uppståndelse, och den Helige Ande.

Ords. 30:5 ”Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom.”

2 Kor. 4:2 ”Vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss inför Gud åt varje människas samvete.”


Ef. 5:6 ”Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn.”


1 Petr. 4:11 ”Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.”

2 Tim. 3:14 ”Du däremot, håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt det, 15 och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus.  

16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, 17 så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” 
 
Jesu missionsbefallning:
Matt. 28:16 ”De elva lärjungarna gick till Galileen , till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. 17 När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade .
18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.  19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn20 och lär dem att hålla ALLT som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut."

I Jesu missionsbefallning säger Jesus till sina lärjungar att hålla ALLT som Han har befallt dem. Det betyder att vara trogen det som står skrivet i Bibeln, som är Guds levande Ord.
Om människor inte får höra det sanna och rena evangeliet predikat så blir det också svårare att förstå och övertygas om nödvändigheten av att bli frälst, förlåten och omvänd från synd. 

Förförelse
Luk. 17:1 ”Jesus sade till sina lärjungar: "Förförelser måste komma, men ve den genom vilken de kommer!

2 Det vore bättre för honom att en kvarnsten lades om hans hals och han kastades i havet än att han vilseleder en av dessa små.” 

Ånger
Apg. 3:19 ”Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 20 och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus.”

Vem är den störste i himmelriket?
Matt. 18:1 ”I samma stund kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i himmelriket?" 2 Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem 3 och sade: "Jag säger er sanningen: Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. 4 Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den störste i himmelriket. 5 Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig.


Omvänd er!
Apg. 2:38 ”Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. 39 Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar."

De troendes gemenskap
Apg. 2:42 De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen , brödsbrytelsen och bönerna. 43 Varje själ greps av bävan, och många under och tecken gjordes genom apostlarna”

Sanningens Ande
Joh. 16:5 ”Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? 6 Men när jag nu har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. 7 Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er.
8 Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. 9 Om synd: de tror inte på mig. 10 Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. 11 Om dom: denna världens furste är dömd.”


Ef. 5:1 ”Bli därför Guds efterföljare, som hans älskade barn. 2 Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud.
3 Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. 4 Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka i stället Gud. 5 Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. 6 Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. 7 Ha därför inget med dem att göra. 

 
8 Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn, 9 för ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som gläder Herren. 11 Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad de gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. 13 Men allt som avslöjas av ljuset blir synligt, 14 för allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det:

"Vakna, du som sover.
Stå upp från de döda, och Kristus ska lysa över dig."
15 Tänk alltså noga på hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. 16 Ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda.17 Var därför inte oförnuftiga utan förstå vad som är Herrens vilja.18 Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet . Låt er i stället uppfyllas av Anden 19 och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. 20 Och tacka alltid vår Gud och Far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.”

Läs också om betydelsen av förlåtelse: http://vartdagligabrod.blogspot.se/2012/03/betydelsen-av-forlatelse.html

Inga kommentarer: