Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 14 juli 2013

Anpassning till denna världen leder oss bort från Gud.

Den heliga vägen
Följ inte världens värderingar!
Rom 12:1Eftersom Gud har visat oss så mycket nåd, uppmanar jag er nu, kära syskon, att tjäna Gud av hela hjärtat. Använd era kroppar på ett sådant sätt att de blir ett levande offer till Gud som gläder honom. 
2 Följ inte världens värderingar, utan låt Gud ändra ert sätt att tänka, så att ni blir som nya människor. Då ska ni förstå vad Gud vill: vad som är rätt, vad som gläder honom och vad som är fullständigt gott i hans ögon

(Förklaring ur Handbok för Livet: "Världens värderingar" är ofta själviska och nedbrytande, och många kristna är förståndiga nog att inse att detta absolut inte är något för dem att ta efter. Men vårt avståndstagande till världen måste ligga djupare än bara i uppträdandet och vara förankrat i sinnet. 
Den här versen kan också översättas: "Låt inte världen låsa in dig i sin gjutform. Se till att du lever och omformas genom att ditt sinne förnyas." Det är möjligt att undvika världens värderingar och ändå bli stolt, girig, självisk, envis och dryg. Det är bara när vi tillåter vårt sinne förnyas, efter den insikt vi har fått sedan vi mötte Kristus, som våra liv verkligen kan bli förvandlade. Om vi har Jesu karaktär kommer vi utan tvekan att behaga Gud med våra liv.)

3 Men med stöd av det uppdrag Gud i sin godhet har gett mig, vill jag samtidigt varna er för att ha för höga tankar om er själva. Använd lite sund självkritik när ni bedömer ert eget värde. Tänk på att ert värde ligger i hur mycket tro ni har, och tron har ni fått från Gud. 
4 Låt mig använda en bild: Det finns många delar i en kropp. Men de olika delarna är alla värdefulla, eftersom varje del har sin speciella funktion. 
5 På samma sätt är det med oss som lever i gemenskap med Kristus. Tillsammans utgör vi en enda kropp, även om vi är många. Och de olika delarna är till för att hjälpa varandra. 
6 Gud har i sin godhet gett var och en av oss förmågan att utföra vissa uppgifter. Om Gud har gett dig förmågan att framföra olika budskap från honom, så gör det varje gång din tro gör dig övertygad om att du har fått ett budskap från honom…”

Rom. 12:14 ”…Om ni blir förföljda av människor, så be inte Gud att straffa dem, utan be honom att ge dem allt gott. 
15 När andra är lyckliga, så gläd er tillsammans med dem. Och om de är olyckliga, så dela deras sorg.
16 Behandla alla lika! Anse er inte för fina för att umgås med sådana som andra människor ser ner på. Och tro inte att ni vet allt! 
17 Hämnas inte på den som gör er något ont. Försök istället att göra gott mot alla människor
18 Gör allt ni kan för att leva i frid och samförstånd med alla. 
19 Det är inte ni som ska utdöma straff, kära syskon. Lämna det åt Gud, som en dag ska döma alla människor. Det står ju i Skriften: ”Hämnden är min, och jag ska straffa dem som förtjänar det, säger Herren.” 
20 Nej, istället för att hämnas ska ni göra som det står i Skriften: ”Om din fiende är hungrig, så ge honom något att äta. Och om han är törstig, så ge honom något att dricka. Då ska din fiende skämmas över det han har gjort mot dig.”2 
21 Låt inte det onda styra ditt liv, utan besegra det onda genom att göra det som är gott.
(Handbok för Livet)

Liknelsen om den återfunna sonen
Luk. 15:11 ”Vidare sade han: "En man hade två söner. 
12 Den yngre sade till sin far: Far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. 13 Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde.
Att vandra bort från Gud leder till en andlig hungersnöd
14 Men när han hade gjort slut på allt, kom en svår hungersnöd över det landet, och han började lida nöd.
Att söka sin lycka i världens rikedomar och nöjen är att hämta sin näring från världens usla brunnar, som förgiftar människan till både ande, själ och kropp, och som slutligen leder till en evig skilsmässa från Gud.
15 Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin.* 
16 Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor* som svinen åt, men ingen gav honom något. 
17 Då kom han till besinning och sade: Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält.
Den som ångrar sin synd och ber Gud om förlåtelse får bli ett Guds barn och gå från andlig död till andligt liv. Fadern väntar med öppna armar på den förlorade som blir återfunnen och dukar ett bord
18 Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. 
19 Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. 
20 Och han stod upp och gick till sin far.
Fadern gläder sig över den förlorade som vänder tillbaka till fadershuset, och det blir stor fest i himmelen.
Medan han ännu var långt borta, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. 
21 Sonen sade till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. 
22 Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter! 
23 Och hämta den gödda kalven och slakta den, och låt oss äta och vara glada. 
24 Ty min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. 
Avundsjuka och missunnsamhet är inte ovanligt
25 Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården, fick han höra musik och dans. 
26 Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. 
27 Tjänaren svarade: Din bror har kommit hem, och din far har slaktat den gödda kalven, eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka.
28 Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom, 
29 men han svarade sin far: Här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud, och mig har du aldrig gett ens en killing, så att jag kunde vara glad med mina vänner. 
30 Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. 
31 Fadern sade till honom: Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. 
32 Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty denne din bror var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen."

 Det finns tillgång till ett starkt beskydd för Guds barn!

Ta på er Guds rustning
Ef. 6:10 ”Till sist: Låt er tro bli stark genom gemenskapen med Herren Jesus och den väldiga kraft som finns hos honom. 
11 Ta på er hela Guds rustning, så att ni kan stå emot djävulens lömska attacker
12 Det är ju inte människor vi strider mot, utan mot ondskans andemakter i den andliga världen, mot de härskare, makter och krafter som styr i vår mörka värld. 
13 Ta därför på er hela Guds rustning, så att ni kan stå emot när ni attackeras av ondskan, och behålla era ställningar tills striden är över. 
14 Ja, behåll era ställningar! Spänn på er trofastheten till Jesus som ett bälte, och er lojalitet som en bröstsköld. 
15 Som skor på era fötter ska ni sätta villigheten att sprida budskapet om att Gud har slutit fred med människorna. 
16 Och i varje drabbning måste ni hålla trons sköld framför er, för med den kan ni släcka den Ondes alla brinnande pilar. 
17 Ta emot Guds räddning, för den är en hjälm som skyddar era huvuden, och ta emot Guds budskap, för det är det svärd som Guds Ande ger er. 
18 Och medan ni kämpar striden, ska ni ständigt be till Gud och vädja om hans hjälp. Be alltid med den kraft ni får av Guds Ande. Tappa inte koncentrationen utan be för alla de troende utan att tröttna. ”
(Handbok för Livet)

Gud eller mammon.
Matt. 6:24 ”Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. ”

Matt. 7:14 ”Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. ”

Dåligt sällskap.
1 Kor. 15:33 ”Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder.”

Jak. 4:4 ”Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.

1 Tim. 6:12 ”Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen.”

Ändens tid.
Dan. 12:1 "På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.

2 De många* som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam
3 De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt.” 

Frälsning genom Jesus Kristus
Joh. 3:16 ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. ”

Joh. 3:36 ”Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. ”

Rom. 6:23 ”Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.”

Gal. 6:8 ”Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv. ”

Jud. 1:21 ”Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.”

Håll er vakna!
Matt. 26:41 ”Håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt."


Mark. 13:33 ”Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne. ”

Inga kommentarer: