Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

tisdag 17 juni 2014

Församlingens frihet!

Församlingens frihet utifrån Guds Ord
Detta inlägg är inspirerat av och delvis hämtat från skriften
Församlingensfrihet” av Kjell Sjöberg


Friheten i Kristus
Gal. 5:1 ”Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket.”

På Mose tid befriade Herren sitt folk ut ur slaveriet i Egypten, och förde dem till löfteslandet för att de skulle tillhöra och tjäna Honom. Idag har Jesus friköpt oss ut från denna världens antikristliga system som satan använder för att hålla människor fångna i sitt grepp. Herren vill genom sitt folk predika frälsning och frihet för de fångna och betryckta.

Luk. 4:18 Jesus säger: "Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet *
19 och predika ett nådens år från Herren."

Joh. 10:10 ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.”


Det finns flera exempel på vad som kan begränsa den Helige Andes liv och frihet i församlingen som Bibeln talar om. Det kan t.ex. gälla synd, avgudadyrkan, likgiltighet, stolthet, förtal, ockultism, onda herdar, statlig/organisatorisk överkontroll och styrning med mera.

Jer. 23:1 Ve över de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min hjord! säger HERREN.
2 Därför säger HERREN, Israels Gud, så om de herdar som för mitt folk i bet: Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Men se, jag skall straffa er för era onda gärningar, säger HERREN.”
Församlingsledare, präster och pastorer har på många ställen i vårt land tillåtit att det har släppts in så mycket av mörkrets krafter i församlingen, att det bara finns död verksamhet kvar.

Upp. 3:1 ”Skriv till församlingens ängel i Sardes: Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död.
2 Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud.
3 Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig.”

Det finns många ledare i dag i våra församlingar och kyrkor som skulle behöva omvända sig från alla de styggelser och villfarelser som som de har släppt in i Guds hus.
 
Luk. 19:46 ”Han (Jesus) sade till dem: "Det står skrivet: Mitt hus skall vara ett bönens hus.* Men ni har gjort det till ett rövarnäste."

Falska lärare och profeter samlar människor omkring sig som attraheras av extrema manifestationer och allt det som ”kliar i öronen”. Man vill inte längre ta del av den sunda läran utifrån Guds Ord och man vill mer och mer tona ner budskapet om Jesus som centralgestalten i evangeliet och som Messias, Guds Son och världens Frälsare.

Ef. 4:14 ”Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.
15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.
16 Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.”

Det behövs ett uppvaknande i Sverige när det gäller friheten i Guds församling!
Det finns idag alltför många kontrollerade, ockuperade och infiltrerade församlingar som styrs av antikristliga krafter. Det är inte hälsosamt för Guds församling att vara beroende och kontrollerade av en antikristlig statsmakt för att få ekonomiska bidrag till verksamheten.

Bertil Gärtner lär en gång ha sagt: ”Ekonomin, vad har den för betydelse? En rik kyrka är maktlös, det har vi erfarenheter av. En fattig kyrka måste ha visioner. Det har jag sett otaliga exempel på i Sydamerika.”

En stor fara för församlingar är också att lyda under stora organisationer som i den sista tiden lätt kan bli en plattform för antikristliga krafter som har världsherravälde som mål i ett globalt kontrollsamhälle. En fri församling ska inte ha någon annan lojalitet över sig än Kristus själv som är och ska vara huvudet över sin församling.
Det finns kristna ledare som själva tar över rollen som huvudet för ”sin församling” och styr den efter mänskliga principer t.ex. utifrån idén om hur hur man sköter ett företag, men detta är dömt att misslyckas. Gud kan aldrig bekänna sig till en församling som inte ödmjukar sig under bibliska principer där Kristus är satt som huvudet över sin församling. 

Samfundstanken kan också vara till nackdel om man har större lojalitet till samfundet än till de troende på orten.

Pionjärerna kämpade för friförsamlingen. De lade en god grund och de var på rätt väg. Vi skall inte idag förneka den del av frihetskampen som utfördes av pionjärerna.
Intressant att läsa nedanstående dokument om pionjärerna. Hade vi följt deras inriktning hade vi troligtvis besparats från mycket ont.

Uttalande undertecknat av 102 predikanter i Pingströrelsen.
Ur Evangelii Härold den 31 juni 1919 sid. 116.

återger här några korta delar av detta uttalande:
...Vi hysa den uppfattningen, att Guds församling enligt skriften bör vara fri, och att den icke har rättighet att erkänna någon över sig stående myndighet, likaledes anse vi, att de män som tog första steget till de nuvarande samfundens bildande om och i välmening, förbisåg samfundsväsendets många och stora faror, samt att de lidanden de utstod icke härledde sig från något hävdande av samfundsidén utan när de led förakt, misshandling och stundom fängelse, var det en följd av att de predikade de bibliska sanningarna om sinnesändring, de troendes dop och en från världskyrkan skild församling...”

...samfunden icke låter sig ledas av Guds Ande och att denna majoritet utövar ett hämmande tryck över de församlingar och medlemmar, som vilja vara ledda av Guds Ande, dels ock genom att de mest andliga i samfunden i allmänhet bliva trängda av sina samfund...”

...Det förhållandet, att samfunden allt mer och mer belasta sig med allt flera nya organisationer, visar att de avlägsna sig allt mer och mer ifrån den bibliska friheten, varför frågan om att taga avstånd från samfundsväsendet är mera brännande nu än någonsin förr. Detta innebär dock icke att vi taga avstånd från de enskilda personer, vilka tillhöra samfunden, ty så många av dessa som äro verkligt andliga äro vi förenade med genom samhörighet som Guds Ande verkar...”
 
...Beträffande församlingarnas inbördes förhållande till varandra tro vi på den gemensamma erfarenhetens, det gudomliga ordets, den helige Andes och Kristi kärleks sammanhållande makt. Vi anse att denna vår ståndpunkt i samfundsfrågan skall kanske mera härefter än hittills åsamka oss mycket missförstånd, motstånd och även förföljelse, men vi vilja anse det som en stor nåd att få bära detta för den stora sanningens skull, besinnande att aldrig någon sanning under historiens lopp kommit till sin rätt i Guds församling utan brytningar och lidande för deras vidkommande som haft sanningen kär.”
Undertecknade samlade i Kölingared, Västergötland för bibelstudium och bön den 16 - 22 juni 1919 hava härmed gjort detta vårt uttalande och sända härmed alla de heliga sin varma brodershälsning med Gal. 5:1, Joh. 8:36.”

Den fria församlingen måste även stå fri även från all form av ordensväsende, då en lojalitet till hemliga ordnar bäddar för ett samhälle som förbereder världen för antikrist. Dödens ande får där en ingång i församlingen därför att ordensbröderna ingår förbund med döden, och detta är mycket allvarligt och förödande för livet i Guds församling.
Att vi nu lever i den absolut sista tiden före Jesu återkomst märks tydligt i att det saknas respekt för Guds Ord och gudsfruktan i väldigt många församlingar och kyrkor i dag.

Guds Ande och världens ande går inte att förena. Det är en styggelse i Guds ögon att låta denna världens ande ta över mer och mer i församlingarna, och på detta kommer en dom förr eller senare. Villfarelser, synd, avgudadyrkan, förnekelse av Jesus Kristus som högsta auktoritet och huvudet för Guds församling, NewAge-aktiviteter, hårdrock m.m. hör inte hemma i Guds församling.
När en församling håller sig ren och obesmittad av världen och lever i lydnad till Guds Ord, då blir den attraktiv därför att den Helige Ande ges utrymme att få verka på människors liv till syndanöd, omvändelse och upprättelse på livets alla områden.

Rom. 8:6 ”Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid.”

Jes. 57:15 ”Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter "den Helige":
Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.”

Inga kommentarer: