Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 12 september 2015

Syndaförlåtelse måste åtföljas av omvändelse, av C.H. Spurgeon


Spurgeon
Av C.H Spurgeon 1892
Det framgår tydligt av den text vi nyligen har citerat att omvändelse är förbunden med syndaförlåtelsen. 
I Apg. 5: 31 läser vi, att Jesus blivit upphöjd för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse. Dessa båda välsignelser kommer från den heliga hand, som en gång varit fastnaglad på korsets trä, men som nu är upphöjd i härligheten. 

Ånger och tro utgör tillsammans omvändelsen
Omvändelse och syndaförlåtelse är enligt Guds eviga nåd oskiljaktigt förenade med varandra, och vad Gud har förenat må ingen människa åtskilja. Omvändelse måste åtfölja syndaförlåtelsen och du skall lätt inse, att det måste vara så, om du blott tänker litet på saken. Det kan inte vara så att förlåtelse för synden skulle kunna ges åt en obotfärdig syndare, ty det skulle vara att bekräfta honom på hans onda vägar och att lära honom att tänka lätt om synden. Om Herren skulle säga: "Du älskar synden och lever i den, och du blir värre och värre, men det gör detsamma, jag förlåter dig i alla fall", så vore ju detta att proklamera en fasansfull frihet för ogudaktigheten. 

Grundvalarna för samhällsordningen skulle bli rubbade och en moralisk upplösning skulle följa. Det kan inte uttryckas, hur oräkneligt mycket ont, som skulle bli följden, om omvändelsen kunde skiljas från syndaförlåtelsen och Gud kunde överse med synden, medan syndaren förblev lika hårt fäst vid den som förut. Det ligger i själva sakens natur, om vi tror på Guds helighet, att det måste vara så, att vi inte kan få förlåtelse om vi lever kvar i vår synd och inte vill ångra den, utan vi måste då skörda följderna av vår hårdnackenhet. 


Enligt Guds oändliga godhet och barmhärtighet har vi det löftet, att om vi vill överge och bekänner våra synder, samt genom tron tar emot den nåd, vilken är oss beredd i Kristus Jesus, så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Men så länge Gud lever, kan det inte vara något löfte om nåd för dem, som framhärdar i obotfärdighet och vägrar att erkänna sin syndaskuld. Säkerligen kan ingen rebell vänta sig, att konungen skall förlåta hans förräderi så länge han förblir i öppet uppror mot honom, och ingen kan heller vara nog dåraktig att inbilla sig, att all världens Domare skall ta bort våra synder, om vi själva vägrar att överge dem. 

Att bli befriad från syndens herravälde
Dessutom måste det vara så för den gudomliga nådens fullkomlighets skull. Den nåd som kunde förlåta synden och likväl tillåta syndaren att fortleva i den, vore en svag och ytlig nåd. Det skulle vara en ojämn och missbildad nåd, med ena foten lam och ena handen borttvinad. Vilken tror du skulle vara den större förmånen: reningen från syndens skuld eller befrielsen från syndens makt? Jag vill inte försöka att uppväga dessa båda utomordentligt stora nådebevis mot varandra, och inget av dem skulle ha kommit oss till del utan Jesu dyrbara blod, men det tycks mig likväl, att bli befriad från syndens herravälde, bli heliggjord, bli gjord lik Gud, måste räknas som den största av de två, om någon jämförelse kan komma på fråga. 

Att erhålla förlåtelse är en omätlig förmån, och David uttalar också detta, i en av de första punkterna i en av sina lovpsalmer med dessa ord: "Som förlåter dig alla dina synder." Men om vi kunde erhålla förlåtelse och likväl hade tillåtelse att älska synden, att frossa i orättfärdigheten, att vältra oss i lustarna, vad skulle vi väl ha för nytta av en sådan förlåtelse? Skulle den inte vändas till ett sött gift för oss, vilket slutligen skulle på det grundligaste sätt fördärva oss? 

Att bli tvättad och likväl ligga kvar i dyn, att bli förklarad ren och likväl ha kvar spetälskefläcken på sin panna, skulle vara ett verkligt hån av nåden. Vad gagnade det väl att en människa fördes ut ur sin grav, om hon förblev död, eller att en blind fördes ut i ljuset om han förblev blind?

Nej, Gud vare tack, att han som förlåter alla våra synder också helar alla våra brister! Han, som tvår oss rena från det förflutnas fläckar, drar oss också bort från de nuvarande onda vägarna samt bevarar oss från framtida fall. Vi bör med glädje ta emot både omvändelse och förlåtelse, ty dessa båda kan inte åtskiljas. Förbundsarvet är ett enda oskiljbart helt och kan inte sönderstyckas. Att itudela nådens verk vore att hugga det levande barnet i två stycken, och de som kunde tillåta detta skulle inte ha något intresse av det.

Jag vill fråga dig, som av uppriktigt hjärta söker Herren, huruvida du skulle vara nöjd med blott den ena av dessa nådegåvor? Skulle det väl tillfredställa dig, min läsare; om Gud kunde förlåta dig synden och tillåta dig att vara lika världslig och ogudaktig, som förut? O nej, den uppväckta själen är mer rädd för själva synden än för dess straffande följder. 

Ditt hjärtas innersta rop är inte framför allt: "Vem skall befria mig från syndastraffet?" utan: "Jag arma människa, vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? vem skall sätta mig i stånd att leva höjd över frestelsen och att bli helig såsom Gud är helig?" Men då föreningen av omvändelse och syndaförlåtelse överensstämmer med Guds nådiga vilja, och denna förening är dessutom nödvändig för att frälsningen skall vara fullkomlig och för helighetens skull, så kan du vara förvissad om att den står orubbligt fast. 

Den som får förlåtelse, ångrar sina synder
Omvändelse och syndaförlåtelse är också förenade med varandra i alla troendes erfarenhet. Det har ännu aldrig funnits någon, som uppriktigt och med troende botfärdighet ångrat sina synder, som inte erhållit förlåtelse, och å andra sidan har aldrig någon människa tagit emot förlåtelse utan att ha ångrat sina synder. Jag tvekar inte att säga, att det under himmelens valv aldrig funnits, finns eller skall finnas något fall, där synden blivit avtvättad, utan att hjärtat på samma gång blivit fört till ånger och tro på Herren Jesus Kristus. Hatet till synden och medvetandet om syndaförlåtelsen förenar sig med varandra i själen och förblir förenade så länge vi lever. 

Dessa båda yttringar av den gudomliga nåden verkar och återverkar alltjämt på varandra. Den människa, som får förlåtelse, ångrar för den skull sina synder, och den, som ångrar sina synder, har den största vissheten att de är honom förlåtna. Erinra dig allra först, att syndaförlåtelsen leder till ånger och omvändelse, som vi också sjunger med Hartts ord:

Lagens hot kan blott förskräcka,
Skilt från evangeli tröst!
Nåden ensam rätt kan väcka,
Syndasorg i stenhårt bröst.

När vi är förvissade om att vi är förlåtna, avskyr vi syndfullheten, och jag tror att det är, då tron växer till full visshet, och vi är höjda över allt tvivel om att Jesu blod tvättat oss vitare än snö, som vår ånger och botfärdighet uppnår sin högsta punkt. Ångern tillväxer allt efter som tron växer. 

Missförstå dock inte denna sak: Ångern är inte ett endast några dagars eller veckors verk, en tids botgöring, vilken man försöker komma igenom så fort som möjligt. Nej, detta är nåden över en livstid, som tron själv. De späda Guds barn ångrar sina synder, och detsamma gör även de unga männen/ kvinnorna och fäderna/ mödrarna. Ångern är en oskiljaktig följeslagare till tron. 

Ånger och tro är förenade
Medan vi vandrar i tro och inte i åskådning, glimmar ångerns tår i trons öga. Det finns ingen sann ånger, som inte kommer av tro på Jesus, och det finns å andra sidan ingen sann tro på Jesus, som inte är förenad med ånger. Ånger och tro är liksom siamesiska tvillingar, till livet förenade med varandra. I samma mått som vi tror på Kristi förlåtande kärlek ångrar vi synden, och i samma mått som vi ångrar synden och hatar det onda, gläds vi över fullheten av den förlåtelse, som Jesus blivit upphöjd till att ge.

Du skall aldrig kunna rätt värdera förlåtelsen utan att känna någon ånger, och du skall aldrig heller erfara den djupaste ångern, förrän du fått full visshet om dina synders förlåtelse. Det kan tyckas underligt, men det är likväl så. Ångerns bitterhet och förlåtelsens ljuvlighet blandar sig med varandra i varje nådeliv och frambringar tillsammans, en oförliknelig lycksalighet. 

Dessa båda förbundsgåvor utgör en ömsesidig försäkran om varandra. Om jag vet att jag verkligen ångrar mina synder, vet jag även att jag fått förlåtelse för dem. Och hur skall jag kunna få veta att jag fått förlåtelse, så vitt jag inte vet, att jag vänt om från mitt förra syndaliv? Att vara en troende är att vara botfärdig. Ånger och tro utgör tillsammans den omvändelse, som Jesus är upphöjd till att ge. De är som två ekrar i samma hjul, två handtag på samma plog.

Ångern har mycket träffande blivit beskriven som ett hjärta, som blivit brutet av smärta över synden och som brutit med synden; och den kan lika väl kallas för ett bortvändande från synden som ett återvändande till Gud. Den innefattar en sinnesändring av det mest genomgående slag och åtföljs av, både en sorg över det förflutna och ett fast beslut om förändring för framtiden. 

Den rätta ångern är
Det onda överge,
Och att med avsky se
På synden, som oss förr var kär.

Då nu detta är fallet, kan vi vara förvissade om våra synders förlåtelse, ty Herren har aldrig vägrat förlåtelse åt ett hjärta, som blivit förkrossat över synden och som brutit med synden. Och om vi å andra sidan åtnjutit förlåtelse genom Jesu blod samt är rättfärdiggjorda av tron och har frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus, så vet vi att vår ånger och tro är av det rätta slaget.

Förlåtelse och omvändelse flödar från samma källa
Du må dock inte anse din ånger som en orsak till syndaförlåtelsen utan endast som åtföljare till den. Vänta inte att bli i stånd till att ångra din synd, förrän du fått syn på nåden i Jesus Kristus och hans villighet att utplåna den. Låt dessa båda välsignade ting behålla sin rätta plats, och betrakta dem i deras förbindelse med varandra. De utgör en Jakin och Boas i vår frälsningssak. Jag menar att de liknas vid Salomos två stora pelare, som stod i förhuset till Herrens hus och bildade en majestätisk ingång till den heliga platsen. Ingen människa kommer fram till Gud utan att passera mellan de båda pelare, som heter ånger och syndaförlåtelse. 

Nådeförbundets regnbåge framstrålar i hela sin skönhet på hjärtats grund, när ångerns tårar blir belysta av den fulla förlåtelsens ljus. Ångern över synden och tron på den gudomliga förlåtelsen utgör varp och inslag i den sanna omvändelsens väv. På dessa tecken skall du i sanning känna igen en Israelit. 

För att återkomma till det skriftställe, vilket vi har betraktat, vill jag nu vidare göra dig uppmärksam på att både förlåtelse och omvändelse flödar från samma källa och ges av samme Frälsare. Herren Jesus, som blivit upphöjd i härligheten, ger båda åt samma hjärta. Du skall aldrig någon annanstans, finna varken det ena eller det andra. Jesus har båda dessa gåvor i beredskap, och han är färdig att ge dem genast och helt och hållet fritt, åt alla som vill ta emot dem från hans händer. 

Må vi aldrig glömma, att Jesus ger allt som är nödvändigt för vår frälsning. Det är högeligen viktigt för alla nådesökande att komma ihåg detta. Tron är lika mycket en gåva av Gud som den Frälsare, på vilken tron förlitar sig, och syndaångern är lika mycket ett nådeverk, som utförandet av den försoning, genom vilken synden utplånas.

Frälsningen är från det första till det sista av nåd allena. Missförstå mig inte. Det är inte den Helige Ande som ångrar. Han har aldrig gjort något, som han skulle behöva ångra. Och om vi än skulle kunna tänka oss, att han kunde ångra, skulle detta likväl inte hjälpa vår sak. Vi måste själva ångra vår egen synd, om vi skall kunna bli frälsta från dess makt. Det är inte Herren Jesus Kristus som ångrar. Vad skulle väl han ha att ångra? Nej, vi måste själva ångra vår synd med fullt samtycke med vår sinnesförmåga. 

Vår vilja, våra böjelser och våra själsrörelser, allt måste på det innerligaste samverka i syndaångerns välsignade handling, och likväl ligger bakom all denna vår personliga handling, ett hemlighetsfullt heligt inflytande, vilket smälter hjärtat, ger botfärdighet samt åstadkommer en fullständig omskapelse.

Guds Helige Ande upplyser oss, så att vi kan inse vad synden verkligen är, och gör den därigenom avskyvärd i våra egna ögon. Guds Ande vänder oss även till helighet, så att vi av hjärtat värderar, älskar och önskar den, och ger oss den inre drift, varigenom vi förs steg för steg framåt i helgelsen. 

Guds Ande verkar i oss till att vilja och göra efter Guds goda behag. Låt oss då redan i denna stund överlämna oss åt denne gode Ande, att han måtte leda oss till Jesus, som av fri nåd vill ge oss den dubbla välsignelsen av omvändelse och syndernas förlåtelse, enligt sin nåds rikedomar. "Av nåd är ni frälsta."
________________________________________
Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) var Englands mest kände predikant under den senare delen av 1800- talet. Då han var 20 år och endast fyra år efter hans omvändelse, blev han kallad som pastor i New Park Street Church i London. Han grundade sedan Metropolitan Tabernacle. Spurgeon var som en bomb hade slagit ner i det stela kyrkliga klimat som rådde, då han kom med sina levande och praktiska predikningar.

Inga kommentarer: