Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 4 september 2015

När gränser suddas ut, av Elvor OhlinCiterat ur artikeln:
"Ps 74:17 ”Det är du som har fastställt jordens alla gränser. Sommar och vinter har du skapat.
18 HERRE, tänk på hur fienden smädar, hur ett dåraktigt folk föraktar ditt namn. 
19 Lämna ej åt vilddjuren din turturduvas själ, glöm inte för alltid dina betrycktas liv!”

Apg. 17:26 ”Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo,
27 för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss.”

Eftersom Gud har skapat allt i kärlek, vet han vad som är bäst för oss människor. Gud har satt gränser till vår hjälp och till beskydd och ledning i den här världen. När människan ingriper eller suddar ut gränserna, leder det till obalans och i värsta fall till kaos. När ett land förkastar Guds bud och råd, får det allvarliga konsekvenser. Guds ord leder oss, talar till oss, vakar över oss och ger ljus och tillrättavisning så att vi kan finna och följa livets väg.


Ords. 6:22 ”Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar.
23 Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus, förmanande tillrättavisning är en livets väg.

Många tror att det "mångkulturella samhället" och FN:s globala agenda som suddar ut gränser, är räddningen för jorden. Stora visioner och drömmar om en omfördelning till social rättvisa, att rädda miljön och nå världsfred, det kan verka lovande men Bibeln säger att det inte kommer att lyckas, utan leder till kaos på grund av synden. 

Människan klarar inte av att styra utan Gud och utan att ödmjuka sig inför honom. När allt blandas samman, är det inte de ödmjuka utan de starka och giriga - maktmänniskorna - som tar befälet och så beskriver Bibeln den yttersta tidens ledare.

Detsamma gäller inom den organiserade ekumeniken. Bibelns "antikrist" kommer att visa sig vara en svekfull maktmänniska. När själviska begär, girighet och makt regerar leder det alltid till att de gudfruktiga får lida. Men de övermodiga kommer att fångas i sina egna planer, säger Bibeln.

Ps. 10:2 ”Genom ogudaktigas övermod måste den nödställde lida. Låt dem fångas i de onda planer de tänkt ut.
3 Ty den ogudaktige skryter över sina själviska begär, den girige välsignar han och föraktar HERREN.
4 I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud, i alla hans tankar finns ej plats för Gud.”

Det finns en aspekt som jag tycker är angelägen att vi påminner oss om. När gränser suddas ut blir det allt svårare att se orsak och verkan. Det är inte utan anledning som demokrati, jämställdhet och social rättvisa har kommit längst i de länder som brukar räknas som kristna, där Bibeln har fått påverka ländernas grundlag och moral. 

Då följer också en vilja att ge vidare och hjälpa andra. Frälsningen får i sig konsekvenser att dela med sig. Så har det ju också alltid varit i evangelisk mission och allt evangeliskt arbete om Jesus är Herre. Budskapet och den sociala hjälpen går hand i hand. Så var det också i NT-församlingen bland judarna, (Apg 6).

Många har gett sina liv i mission på heltid för att sprida evangeliet och därtill att hjälpa socialt med att bygga sjukhus, skolor, barnhem, rehab mm bland de fattigaste i många länder. Detta anses av en del som enkelspårigt men det har visat sig vara det mest effektiva arbetssättet av alla för att lindra nöden, där också pengarna hamnar i rätt fickor.

Här till kommer Guds välsignelse och beskydd, som är det absolut viktigaste och den kommer alla till del i landet, också de som inte tror. Därför kan vi läsa i Romarbrevet 1 om hur viktigt det är att "ge Gud äran". För risken är stor att man tar äran själv och glömmer Gud, precis som det hände i Israel i tider av välstånd och vi ser samma hända i Sverige idag.

5 Mos. 6:10 ”När HERREN, din Gud, låter dig komma in i det land som han med ed lovade dina fäder Abraham, Isak och Jakob att ge dig - det har stora och vackra städer som du inte har byggt,
11 och hus, fulla med allt gott, som du inte har fyllt, och uthuggna brunnar som du inte har huggit ut, och vingårdar och olivplanteringar som du inte har planterat - när du då äter och blir mätt
12 må du se till att du inte glömmer HERREN som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.
13 HERREN, din Gud, skall du frukta, honom skall du tjäna, och vid hans namn skall du avlägga din ed.”

Den världsliga människan vill gärna framhålla sin egen förträfflighet och sitt arbete som enda förklaring till landets välstånd men det är också i grunden Gud som ska ha äran för det, eftersom han både har skapat människan och lagt ner möjlighet och vilja att studera och arbeta. Att förlora Guds välsignelse och beskydd är det mest ödesdigra som kan hända och det måste vara vår ständiga bön, att Gud trots allt ser till Sverige.

Det talas mycket om kärlek och tolerans idag. Ändå är nog de flesta, om inte alla, överens om att samhället har blivit hårdare och kallare, alltmer intolerant och kärlekslöst. Våldet har ökat (tro inget annat) och otryggheten därefter. "Pengar styr allt", har blivit ett vanligt konstaterande. Allt detta sker när man alltmer fjärmar sig från Bibeln och kärlekens Gud.

Det är inte strävan efter demokrati, jämställdhet, att få slut på fattigdom och krig eller att bry sig om miljön som är "problemet" med den Nya världsordningen och FN. Problemen är sättet som man tror sig kunna nå dessa mål och de dolda planerna som skymtar fram då och då. Bibeln förklarar att det är en antikristlig agenda som leder till en global maktstruktur med kontroll, förtryck och förföljelse. Det finns alltså en medveten strategi för att sudda ut gränser.

Upp. 13:16  ”Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan,
17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.”

FN:s organ Alliance of Civilisation - som vi har uppmärksammat under många år - arbetar på att utplåna "extremism och religiös exklusivitet". Det innebär att ingen kommer att ha rätt att påstå sig tro på den enda sanningen, dvs. förbud att bekänna Jesus som (den enda) sanningen, (enda) vägen och den (ende) som kan frälsa och ge evigt liv, (Joh 14:6). "Tolerans" och "inkluderande" är ofta förekommande ord men det sker på bekostnad av tron på sanningen, Bibelns budskap. Kritik mot islam brukar kallas "islamofobi" och det är lätt att förstå varifrån "chrislam" och interfaith har sina källor.

Alla som har någon som helst kunskap om muslimska länder vet att där islam styr och dominerar, saknas yttrandefrihet och religionsfrihet, rättvisa och jämställdhet. Att konvertera från islam innebär förföljelse och risk för livet. Att kristna ledare tar islam i försvar, är i det närmaste ett hån emot dem som lider under dess ondska och förtryck.

Läs om "Chrislam", New World Order och Rick Warrens PEACE-plan Ohlins fundering 6/4-2012 punkt 5-7. http://elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS_06-04-12.html
Den 21 juni 2015 hölls den första internationella yoga-dagen som utsetts och understöds av FN och det säger en del om inriktningen i den globala agendans världsreligion."

Inga kommentarer: