Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 31 december 2015

Profetia om tidens slut, av A. W. Tozer.Avgudadyrkan
Den kände bibelläraren A. W. TOZER skriver detta profetiska tal för över 50 år sedan.

”Låt mig nu gå utanför mitt mönster lite och profetera. Jag kan se en tid komma när många heliga som har fått sina ögon öppnade en gång av Anden kommer en efter en att överge det sanna ordets evangelium. Deras hus kommer att bli öde och det kommer att bli svårt att finna någon som har Anden kvar inom sig.

Jag hör Jesus säga:
– Matt. 23:37: ”Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.
38 Se, ert hus kommer att stå öde.”

När det här kommer i Kyrkan, så kommer de som ser och förstår att man har övergett evangeliet, att kallas för fanatiska dårar. Men tiden kommer då det blir ett sånt avfall från tron på det sanna evangeliet att det inte finns en enda kvar bland dem som är fylld av Gud.
Jag skulle själv vilja leva tillräckligt länge för att få se hur det här kommer att utvecklas. Jag ser en tid komma då heliga kvinnor och män, upplysta och uppfyllda av Den Helige Ande vandrar ut från den (organiserade) en gång evangeliska kyrkan. 
De formar sina egna grupper, de liksom formar en egen ark. De kommer att stiga på den när de stiger av det sjunkande skeppet och låter det gå under fylld av världslighet och smörja.”

Han sa att det skulle komma tider då människor skulle får svårt att hitta evangeliska kyrkor där de kunde tillbe i sanning. Världen skulle ta över kyrkan inifrån och genomsyra församlingarna och de skulle sjunka ner i djupet.

37 "Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte.
38 Nu ska ert hus lämnas öde.” 

**********************************


Detta är vad som håller på att ske i kyrkorna i dag!
Påven uppmanar till en omvändelse till Antikrists rike. Detta är också bakgrunden till allt klimatprat. Just nu strävar påven efter att förena kyrkan med New Age.  

2 Kor. 11:13 ”Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar.
14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel.
15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.”

***********************************

Detta gör att den Helige Ande inte längre kan verka i kyrkorna för det går inte att blanda ljus och mörker.
Gud är ljus och inget mörker finns i Honom!
Guds församling måste bevaras ren och obefläckad från allt vad avgudadyrkan heter! 

***********************************

Joh. 3:20 ”Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.
21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud."

Vandra i ljuset

1 Joh. 1:5 ”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.
6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.
7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.
8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.
9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 
10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.”

Matt. 12:30 Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.”


Luk. 16:13 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon."
1 Kor. 5:8 ”Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg.”

**********************
 
Det finns människor som bara söker sin egen ära, makt och upphöjelse i församlingen. De kan ha ett sken av gudsfruktan och uppträda som ljusets änglar, medan de istället drivs av mörkrets makter, och har ingen önskan om att värna om renhet, sanning och gudsfruktan i församlingen.
De har ingen önskan att bygga upp Guds församling utifrån Guds ords förebild
( i Apg. 2:42-47),  utan tvärtom strävar de efter att röja de människor ur vägen, som har ett uppdrag från Gud att vara till välsignelse för församlingen.

2 Tim. 3:1 ”Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.
2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,
3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda,
4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud
5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!
 
*********************

2 Kor. 11:12 ”Jag vill också i fortsättningen handla som jag gör, för att inte de som söker efter tillfälle att vara som vi i fråga om berömmelse skall lyckas med det.
13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar.
14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 
15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.”

Det går inte att förmana en bespottare som i oftast bär på förakt.

Ords 9:8 ”Förmana inte en bespottare, han kommer endast att hata dig. Förmana den som är vis, han kommer att älska dig.”

Ords. 15:12 ”Bespottaren ogillar tillrättavisning, till de visa vill han inte gå.”

Ef. 5: 8 ”Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn.
9 Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter.
10 Och pröva vad som är Herren kärt.
11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.
12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna.
13 Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset,
14 ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: "Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig."

15 Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa.
16 Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda.
17 Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja.
18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden,
19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.
20 Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.
21 Underordna er varandra i Kristi fruktan.”

Jesus förklarar liknelsen om ogräset

Matt. 13:36 ”Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: "Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern."
37 Han svarade: "Den som sår den goda säden är Människosonen.
38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 
39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.
40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut.
41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet,
42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder.
43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!”

Guds sanna barn måste vara beredda på att få utstå prövningar i denna sista tid.

Glädje mitt under lidandet

1 Petr. 4: 12 ”Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat.
13 Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet.
14 Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er.
15 Men ingen av er skall lida för att han är en mördare eller tjuv, förbrytare eller förskingrare. 

16 Men om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet.
17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 
18 Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren?
19 Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott.”

En sann Guds församling måste undervisa om skillnaden mellan rent och orent!

Hes. 22:26 ”Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. De skiljer inte mellan heligt och oheligt och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. De blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. 
27 Furstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör människor för att skaffa sig orättfärdig vinning.
28 De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger: Så säger Herren, Herren, fastän Herren inte har talat. 

29 Folket i landet begår våldsgärningar och stjäl. Den nödställde och fattige förtrycker de, och mot främlingen utövar de våld utan lag och rätt.
30 Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen.
31 Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittrings eld. Deras gärningar skall jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren."

Falska profeter

Matt. 7:15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.
16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar?
17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.
18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.
19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.

20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.
21 Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.
22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?
23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!”

Saligprisningar och verop

Luk. 6:20 ”Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: "Saliga är ni som är fattiga, er tillhör Guds rike.
21 Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade. Saliga är ni som nu gråter, ni skall skratta.
22 Saliga är ni, när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för Människosonens skull.

23 Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! Ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.
24 Men ve er, ni rika! Ni har fått ut er tröst.
25 Ve er, ni som nu är mätta! Ni kommer att hungra. Ve er, ni som nu skrattar! Ni kommer att sörja och gråta.
26 Ve er, när alla människor talar väl om er! På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna.”

De troendes gemenskap ( En beskrivning av den första evangeliska församlingen.)

Apg. 2:42-47 ”De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.
 43 Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna.
44 Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt.
45 De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde.
46 Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.
47 De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.”

Inga kommentarer: