Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

måndag 14 december 2015

Ormens tre lögner, av Janne Ohlin

Källa"Jag tror att det är just de här sakerna ormen attackerade Eva med i Eden som gjorde att han själv kastades ut ur Eden i Hes 28. Han gjorde uppror mot ljuset och tog med sig de fallna änglarna (Demoner) och senare får han nu tillåtelse att pröva människan. För att försöka få henne att göra samma sak som han själv gjort emot Gud. 

Mot slutet av denna tidsålder kommer kulmen på hans attacker och de som gör sig ett med honom kallas för “de laglösa“. Det är de som dras med i “den laglöses” (2 Tess 2)  stora uppror mot Gud och slutdestinationen för dem är Eldsjön.
Matt. 25:41 Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.

Matt. 7:23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!
2 Petr. 3:17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap (I LJUSET) om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran (KABOD – DOXA) nu och till evighetens dag, amen.
Här kan vi av sammanhanget redan förstå att ” de laglösa” har en villfarelse som gör att de på något sätt stjäl ära ifrån Gud. Vi skall snart analysera det här lite närmare.
Hes. 28:13 I Eden, Guds lustgård, var du, (satan – ormen) höljd i alla slags ädelstenar: karneol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. 

14 Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. 15 Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, */ till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. 16 Genom din stora handel fylldes du med våld, och du syndade. Därför drev jag dig bort från Guds berg och förgjorde dig, du beskyddande kerub mitt bland de gnistrande stenarna.
*/ Heb: Tills laglösheten fanns i ditt hjärta som en grund.
Här ser vi alltså hur “lögnens fader” lägger laglösheten som en grund. Och senare är han i Eden i skepnad av en orm. I GT betyder laglöshet att förvrida skriften så att den passar mig. Och i NT är det A-nomia vilket bokstavligen betyder förbjudet att äta för mig (Kosher) och att äta är i bibeln bilden av att inspireras av något. Precis vad det Hebreiska tankesättet för Fader innebär.
Låt oss nu titta på de här 3 stegen i ormens förförelse av människan.
1 Mos 3:1 Men ormen var listigare än alla markens djur som HERREN Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: “Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?”

Lögn nr 1/ Här ser vi lockelsen att det Gud sagt eller skrivit i sitt ord kanske inte gäller nu. Eller lockelsen att vi kan förändra meningen med vad han skrivit. Jesus varnar oss för att tänka på det sättet och förklarar att den som gör det älskar (AGAPE) inte honom.
Joh 14:21 Den som har mina bud och håller (TEREO) fast vid dem, han är den som älskar (AGAPE) mig. Den som älskar (AGAPE) mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.” (Anden uppenbarar honom) 22 Judas – inte Judas Iskariot – frågade: “Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen? 

23 Jesus svarade: “Om någon älskar (AGAPE) mig, håller (TEREO) han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24 Den som inte älskar (AGAPE) mig håller (TEREO) inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.
V 21 Håller (Tereo) mina Bud = Instruktion och Lära
V 23 Håller (Tereo) fast vid hans ord
Tereo betyder här: Att vakta så att någonting inte förstörs eller förändras från dess ursprungliga skick. Då ser vi att vi skall passa oss för att göra om hans ord så att det inte längre betyder vad Jesus instruerade sina lärjungar och apostlar.

Här ser vi ett typiskt uttalande av en av ledarna i Emerging Church – Rob Bell – Han säger ju det rätt ut: SKULLE DÅ GUD HA SAGT ?

Lögn nr 2/ 1 Mos 3:4 Då sade ormen till kvinnan: Ni skall visst inte dö!
Ormen säger: Det blir ingen dom eller något straff och därför finns inget helvete heller.

Lögn nr 3/ 1 Mos 3:5 Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.”
Ormen säger här att vi kan få del av Guds egenskaper (härlighet) Det har aldrig Gud menat vi är skapade bara för att reflektera hans härlighet inte äga hans härlighet i oss själva.
Guds härlighet (KABOD) är hans egenskaper och hans namn. Kabod på hebreiska kan betyda både värde och tyngd och det finns bara i Guds väsen i hans eget liv. Han är den enda som alltid varit är nu och kommer för all framtid att vara den samme.
Jes. 42:8 Jag är HERREN, det är mitt namn. (KARAKTÄR) Jag ger inte min ära (KABOD) åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder.
Det här är liksom grunden när det gäller att kunna förstå hur villoläror uppstår. Villoläror har en symbol i bibeln av en kvinna.
Predikaren 7:27 Och jag fann: Bittrare än döden är den kvinna (SKÖKAN/FALSK RELIGION) vars hjärta är som snaror och nät, vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud undgår henne, men syndaren fångas av henne.
I bibeln och ofta i ordspråksboken ser vi hur kan få vishet och kunskap av Gud (NÅD) så att vi undkommer den här onda kvinnan. Hon representerar de som gjort sig ett med hennes tankesätt och överträtt alla dessa 3 punkter vi beskrivit.

Punkt 3 är allvarlig för då måste vi stjäla ära ifrån Gud. Jag tror Judas är en bild på det, han som stal ifrån Gud bildligt talat.
Joh. 12:6 Detta sade han, icke därför, att han frågade efter de fattiga, utan därför, att han var en tjuv och plägade taga vad som lades i penningpungen, vilken han hade om hand.
Både om Judas och om laglöshetens människa används samma titel i Joh 17:12 och 2 Tess 2:3 – Eng: “The son of perdition” vilket betyder: En människa som är dömd eller avskiljd till undergång.
Straxt innan Herrens dag så kommer Herren att låta Satan med hjälp av sina falska profeter dra ut ” de laglösa” i ett stort uppror/avfall som straff därför att de inte gav kärleken (Agape) till sanningen rum i hjärtat. Vi har ju redan tagit upp detta med att de som vaktar (Tereo) på hans ord är de som älskar (Agape)  honom. (Se punkt 1)

En kvinna ropar ut ett budskap (FALSKT EVANGELIUM) i ordspråksboken som lyder:
Ords. 9:16 ”Den som är fåkunnig, han komme hit.” Ja, till den oförståndige säger hon så: 17 “Stulet vatten är sött (ANDE) bröd i lönndom (FALSKT EVANGELIUM) smakar ljuvligt.” 18 han vet icke att det bär till skuggornas boning, hennes gäster hamna i dödsrikets djup. (Heb: Han förstår inte att demonerna är där)

Det är exakt vad Paulus menar när han beskriver: 1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. (Demoners läror) GK: Roten är Daio = To distribute fortunes = Framgång, lycka mm
Upp 18:1 Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. 2 Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon! 

Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, (= GJORT SIG ETT MED HENNE) och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.” 

4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5 Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. 6 Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. Blanda dubbelt åt henne i den bägare som hon har blandat. 7 Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära (STULIT / DOXAZO = KABOD) och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg.

Då förstår vi varför den som stjäl skall bli ett med en kvinna i en skäppa som skall till Babylon i Sak 5 hela stycket hör ihop och alla som gör sig ett med kvinnan gör sig ett med ormen. Och de själ ära (Kabod) och uppträder i hans namn (Karaktär) falskt.
Sak 5:1 Jag lyfte åter upp ögonen och såg, och se, en bokrulle flög fram. 2 Ängeln sade till mig: “Vad ser du?” Jag svarade: “Jag ser en bokrulle flyga fram. Den är tjugo alnar lång och tio alnar bred.” 

3 Då sade han till mig: “Detta är förbannelsen som går ut över hela landet. (heb: Jorden) Var och en som stjäl skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift, och var och en som svär skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. 4 Jag har låtit den gå ut, säger HERREN Sebaot, för att den skall komma in i tjuvens hus och in i huset hos den som svär falskt vid mitt namn. Den skall stanna där i huset och fräta upp det med trävirke och stenar.” 

5 Sedan kom ängeln som talade med mig fram och sade till mig: “Lyft nu upp dina ögon och se vad som kommer fram.” (Alltså konsekvensen av detta V 1 till V 5)  6 “Vad är det?” frågade jag. “Det är en sädeskorg” (EFA = FULLHET) svarade han och tillade: “Så förhåller det sig med dem i hela landet.” (Heb: Det är deras öga (tankesätt) över hela jorden = 1 Mos 11:1-4)  7 Och se, ett lock av bly lyfte sig och en kvinna satt mitt i korgen. (Symboliserar de som gjort sig ett med Henne) 8 Han sade: “Detta är ondskan.” Och han stötte åter ner henne i korgen och slog igen blylocket över öppningen. 

9 Jag lyfte därefter upp ögonen och såg, och se, två kvinnor kom fram, och vinden tog tag i deras vingar, ty de hade vingar som storken. De lyfte upp korgen mellan jorden och himlen. 10 Och jag sade till ängeln som talade med mig: “Vart skall de föra korgen?” 11 Han svarade mig: “Till Sinears land (BABYLON) för att bygga ett hus åt henne, och när det är färdigt skall hon sättas ner på sin plats.”
Det här ovan har jag predikat över förut och vi ser här att de avfallna “de laglösa” görs sig till ett med New World Order (Upp 13) och de ställer sig under FN:s agenda 21 eller 2030.
5 Mos 5:11 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.
Och om vi tittar på NT ser vi att församlingen i Korint riskerade att bedras på exakt samma sätt som Eva (3 stegen)
2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. (Jmfr Ord 9:16-18 ovan) ...
 
Läs vidare här >>>

Inga kommentarer: