Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 22 september 2013

Var och en skall pröva sina egna gärningar!

Ps. 139:23 ”Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar.
24 Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen.”

Ords. 17:3 Degeln prövar silvret och ugnen guldet, HERREN prövar hjärtan.
4 En ond människa lyssnar till onda tungor, en lögnare lånar sitt öra åt fördärvligt tal.”

Klag. 3:40 ”Låt oss rannsaka våra vägar och pröva dem, låt oss vända om till HERREN!”

Rom. 12:2 ”Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. ”

1 Kor. 3:16 ”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?
17 Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.”

Gal. 6:2 ”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.
3 Ty den som tror sig vara något, fast han ingenting är, han bedrar sig själv.
4 Var och en skall pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra.”

Våra gärningar visar vilken herre vi tillhör.
Den som älskar lögn mer än sanning har lögnens fader till sin herre.


Joh. 8:44 ”Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.”

De som älskar att stjäla och bedra och utöva alla former av våld, terror och mord har satan till sin fader, därför att satan ligger bakom all form av ondska i vår värld.
Ett av Guds tio bud lyder: ”Du skall inte dräpa”, därför vet vi att Bibelns Gud aldrig uppmanar människor att döda varandra. Jesus har ju kommit till världen för att ge liv, ja liv i överflöd!

Joh. 10:7 ”Då sade Jesus än en gång: "Amen, amen säger jag er: Jag är dörren till fåren.
8 Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem.
9 Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. 
10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.”

Som Guds barn behöver vi ge akt på oss själva, var och en. På domens dag kommer vi aldrig att kunna skylla på någon annan. 
Det är viktigt att leva i förlåtelse och vända sig bort från det onda.
”...Förlåt oss våra skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro”.
Om inte vi förlåter människor kommer inte heller vi att bli förlåtna , och det kan få mycket allvarliga konsekvenser för oss.

Matt. 6:14 ”Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er.
15 Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.”

Se noga till hur ni lever
Ef. 4:25 ”Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar.
26 Grips ni av vrede, så synda inte.* Låt inte solen gå ner över er vrede
27 och ge inte djävulen något tillfälle.

28 Tjuven skall sluta stjäla och i stället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver.
29 Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på.
30 Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag.

31 Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska.
32 Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.”

Vandra i ljuset
1 Joh. 1:5 ”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.
6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.

7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.
8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.

9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.”

Inga kommentarer: