Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 20 september 2013

Profeten Jesaja skriver om en stor hemsökelse som ska komma över jorden före Jesu tillkommelse.

Den stora hemsökelsen över jorden
Jes. 24:1 Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare.
2 Det går prästen som folket, husbonden som tjänaren, husmodern som tjänarinnan, säljaren som köparen, låntagaren som långivaren, den skuldsatte som borgensmannen. 

3 Jorden blir helt utplundrad och fullständigt ödelagd. Ty HERREN har sagt detta.
4 Jorden sörjer och tynar bort, världen försmäktar och vissnar bort, jordens stolta folk försmäktar.
5 Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. 


6 Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara några få är kvar.
7 Vinmusten sörjer, vinstocken tynar bort. Alla som var hjärteglada suckar.
8 Det är slut med pukornas fröjd, de gladas sorl har upphört. Det är slut med harpans glädje.
9 Man dricker inte vin under sång, rusdrycken är bitter för dem som dricker den. 

10 Den öde staden ligger nerbruten, alla hus är stängda, ingen kan komma in.
11 Ute på gatorna hörs klagorop över vinet. All glädje har förmörkats, all jordens fröjd har flytt.
12 Bara ödeläggelse är kvar i staden, porten har slagits i spillror.
13 Ty det skall bli på jorden bland folken, som när man slår ner oliver, eller som när man gör en efterskörd sedan vinbärgningen är avslutad.

14 Dessa höjer sin röst och ropar av fröjd. Från havet jublar de högt över HERRENS höghet:
15 "Ära därför HERREN i öster, ära i havsländerna HERRENS, Israels Guds, namn."
16 Från jordens ände hör vi lovsånger: "Ära till den Rättfärdige!" Men jag sade: Jag arme, jag arme, ve mig! Förrädare förråder. Ja, med förräderi förråder förrädarna. 

17 Fruktan, fallgrop och snara väntar er, ni jordens invånare.
18 Det skall ske att den som flyr undan förskräckelsens rop störtar i fallgropen, och den som kommer upp ur fallgropen fångas i snaran. Ty fönstren i höjden är öppna och jordens grundvalar skakar.
19 Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar.
20 Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka som en vakthydda i trädets topp. Dess missgärning vilar tung på den. Den skall falla och inte mer resa sig.


21 På den dagen skall HERREN straffa höjdens här uppe i höjden och jordens kungar nere på jorden.
22 De skall samlas ihop som fångar i fånggropen, de skall stängas inne i fängelse. Efter lång tid når straffet dem.
23 Då skall månen blygas och solen skämmas, ty HERREN Sebaot skall då vara konung
på Sions berg och i Jerusalem och inför sina äldste, i härlighet.”
**********
Gud har all makten över både det onda och det goda. I Gamla testamentet kan vi läsa på flera ställen hur Gud använder sig av onda människor och makthavare för att utföra sina domar över länder där avgudadyrkan och synden har blivit för stor. Jorden och dess inbyggare får lida för folkets synder.

Vi kan bara se på vårt eget land hur makthavare och media samverkar för att ödelägga hela landet. Synden och orättfärdigheten tilltar alltmer. Lögn går före sanning. Avfallet breder ut sig i kyrkor och samfund. Orättvisan i samhället ökar markant. De gamla och sjuka drabbas, medan laglösheten gynnas och bedragarnas antal bara växer.

Det som hyllas i vårt land som en ”helig ko” men som är en styggelse i Herrens ögon är bl.a. homosexualiteten, samkönade äktenskap och aborter. Allt det som går emot Herrens ordningar, enligt Bibeln, drar olycka över vårt land.

Islams våldsbejakande ideologi tillåts utbreda sig alltmer och de negativa verkningarna av detta märks av i hela landet, och folket blir lidande. Listan kan göras lång på alla de aktiviteter från makthavarna och EU som går ut på att avkristna landet mer och mer, och låta de laglösa krafterna ta över.
Det kommer att bli en svår tid att leva i före Kristi tillkommelse. 
********** 
Ps. 11:2 ”Se, de ogudaktiga spänner bågen, de har lagt sin pil på strängen för att i mörkret skjuta på de rättsinniga. 
3 När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?
4 HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himlen. Hans ögon ser, hans blickar prövar
människors barn.
5 HERREN prövar den rättfärdige, men den ogudaktige och den som älskar våld, dem hatar hans själ.
6 Han skall låta glödande kol och svavel regna över de ogudaktiga, en glödhet vind är den kalk de får dricka.
7 Ty HERREN är rättfärdig, han älskar rättfärdighet. De rättrådiga skall se hans ansikte.”

Klagan över den växande ondskan
Ps. 12:2 ”Fräls, HERRE, ty de fromma är borta, de trofasta har försvunnit från människors barn.
3 De talar lögn, den ene med den andre, med hala läppar och dubbelt hjärta talar de. 

4 HERRE, utrota alla hala läppar, den tunga som talar stora ord.
5 De säger: "Genom vår tunga är vi starka, våra läppar hjälper oss, vem är herre över oss?"

6 "Eftersom de svaga utsätts för våld och de fattiga klagar, vill jag nu gripa in", säger HERREN, "jag skall ge frälsning åt den som längtar därefter." 
7 HERRENS tal är ett rent tal, likt silver som rinner ner på jorden, luttrat i degeln, renat sju gånger.
8 Du, HERRE, skall bevara dem, du skall för evigt beskydda dem för detta släkte.
9 Runt omkring drar ogudaktiga fram, när uselhet prisas av människors barn.

Ords. 11:10 ”Över de rättfärdigas välgång gläder sig staden, när de ogudaktiga förgås råder jubel.
11 Genom de redbaras välsignelse blir en stad upphöjd, genom de ogudaktigas mun rivs den ner.”


2 Petr. 2:6 ”Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga.”

**********************************************************

I Jesaja 25 kan vi fortsätta att läsa om:

Lovsång till Herren för hans seger

1 HERRE, du är min Gud! Jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn, för du gör underbara ting, dina rådslut från fordom utför du med trofasthet och sanning.
2 Du har gjort stad till stenhög, befäst stad till ruiner, och främlingars fäste skall inte längre vara stad, det skall aldrig mer byggas upp.
3 Därför skall det mäktiga folket ära dig, de skoningslösa hedningarnas städer frukta dig.
4 Du är ett skydd för den svage, ett skydd för den fattige i hans nöd, en tillflykt undan storm, en skugga undan hetta. Ty de skoningslösas andedräkt är som en storm mot en vägg.
5 Som du kuvar hettan när det är som torrast, så kuvar du främlingarnas larm. Ja, som hettan dämpas av molnets skugga, så dämpas de skoningslösas sång.

Herrens festmåltid

6 HERREN Sebaot skall på detta berg göra en festmåltid för alla folk, en festmåltid med utsökta rätter och gamla viner, ja, med bästa vin, väl klarat.
7 Han skall på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag.
8 Han skall för alltid göra döden om intet. Herren HERREN skall torka bort tårarna från alla ansikten, sitt folks vanära skall han ta bort från hela jorden. Ty HERREN har talat.
9 På den dagen skall man säga: Se, här är vår Gud! Honom väntade vi på, han skall frälsa oss. Ja, här är HERREN som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning.

10 Ty HERRENS hand skall vila över detta berg, men Moab skall trampas ner i sitt eget land liksom halm trampas ner i gödselhögen. 
11 Hur han än där breder ut sina händer, lik simmaren som simmar, skall dock hans stolthet brytas ner
trots hans händers alla konster.
12 Ja, dina murars höga fästningsverk störtar han omkull och förödmjukar, han slår dem till jorden, ner i stoftet."

Inga kommentarer: