Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 25 oktober 2015

Förstår DU att Gud är Helig? Av Kim Westdahl
Lyssna här till ett mycket Angeläget och omskakande Väckelsebudskap av Kim Westdahl!

Hebr. 4:12 ”Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.


13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.”


Läs gärna även:
1 Joh. 3:18 ”Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning.
19 Då vet vi att vi är av sanningen, och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta,
20 vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. 

21 Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud,
22 och vad vi än ber om, det får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom.
23 Och detta är hans bud, att vi skall tro på hans Son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss.
24 Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss.”

Rom. 8:28 Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut.
29 Ty dem som förut hava blivit kända av honom, dem har han ock förut bestämt till att bliva hans Sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bliva den förstfödde bland många bröder.
30 Och dem som han har förut bestämt, dem kallar han ock, och dem som han har kallat, dem rättfärdiggör han ock, och dem som han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han ock.

31 Vad skola vi nu säga härom? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?
32 Han som icke har skonat sin egen Son, utan utgivit honom för oss alla, huru skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?”

En ljum, slätstruken och lögnaktig förkunnelse kan leda oss rakt in i helvetet!

Människosonens dagar
Luk. 17:26 ”Som det var på Noas tid, så skall det vara under Människosonens dagar.
27 Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. 

28 På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde,
29 men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla.
30 På samma sätt skall det vara den dag då Människosonen uppenbarar sig.”

Hebr. 13:8 ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.”

Hebr. 10:39 ”Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör i stället till dem som tror och vinner sina själar.”

Mark. 7:14 ”Jesus kallade till sig folket på nytt och sade: "Hör på mig allesammans och förstå:
15 Ingenting som utifrån går in i människan (ang. mat) kan göra henne oren, men det som går ut ur människan, det orenar henne."  
(v. 16): "Hör, du som har öron att höra med!"
17 När han hade lämnat folket och kommit hem, frågade hans lärjungar vad han menade med denna liknelse. 

18 Han svarade dem: "Är ni också oförståndiga? Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren,
19 eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?" Därmed förklarade han all mat för ren. 

20 Och han tillade: "Det som går ut ur människan, det gör henne oren.
21 Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord,
22 äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap.
23 Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren." 

Läs gärna även: 
Jak.1:12 ”Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom.
13 Ingen som frestas skall säga: "Det är Gud som frestar mig." Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. 

14 Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär.
15 När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död.
16 Bedra inte er själva, mina älskade bröder.”)

Viktigt! Gud vill inte ha VÅRA gärningar utan 
Han vill ha SINA gärningar GENOM oss!
 
Jag kommer snart
Upp. 22:7 "Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok."
8 Det är jag, Johannes, som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat mig detta.
9 Men han sade till mig: "Gör inte det! Jag är tjänare liksom du och dina bröder profeterna och de som håller fast vid orden i denna bok. Gud skall du tillbe."

10 Och han sade till mig: "Försegla inte profetians ord i denna bok. Ty tiden är nära.
11 Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig."
12 "Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar.
13 Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. 

14 Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar.
15 Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning.”

Inga kommentarer: