Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

tisdag 14 juli 2015

Löftets folk – Del 10 – Sven Reichmann 

Kommentar: Värdefull, klarläggande och bibelförankrad undervisning!


Angivna bibelställen:


Gud kallar Abram


1 Mos.12:1-3 ”Herren sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig.
2 Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse.
3 Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”

Jer. 17:9 ” Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?”


Herrens dag kommer

 

Sak. 14:1 ”Se, Herrens dag kommer! Då skall man dela bytet bland er.
2 Ty jag skall samla alla hednafolk  till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad.
3 Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag.

4 På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder.
5 Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs, tid. Då skall Herren, min Gud, komma och alla heliga med dig.

6 Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta, himlens ljus skall förmörkas.
7 Det blir en särskild dag, känd av Herren, inte dag och inte natt. Men det skall ske att när aftonen kommer blir det ljust.

8 Det skall ske på den dagen att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem,
ena hälften mot Östra havet och andra hälften mot Västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så.
9 Herren skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske:
Herren är en och hans namn är ett.

Ps. 96:11 ”Må himlen vara glad och jorden fröjda sig, må havet brusa och allt som fyller det.
12 Må marken glädja sig och allt som är därpå. Jubla skall alla skogens träd
13 inför Herren, ty han kommer, ty han kommer för att döma jorden.
Han skall döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.”

Guds dom över Israels fiender

 

Joel 3:9 ”Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap,
2 skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal.
Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull,
som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land
3 och kastat lott om mitt folk. En sköka betalade de med en pojke, och en flicka sålde de för vin som de drack upp.

4 Och du Tyrus och du Sidon, och ni Filisteens alla trakter, vad vill ni mig? Vill ni vedergälla mig för något? Om ni vill hämnas på mig, skall jag snabbt och med hast låta er hämnd vända tillbaka över era egna huvuden,
5 eftersom ni har tagit mitt silver och mitt guld och fört det dyrbaraste jag ägde in i era tempel.
6 Folket i Juda och Jerusalem har ni sålt till grekerna för att de skulle sändas bort från sitt land.
7 Se, jag skall väcka upp dem från den ort dit ni har sålt dem, och det ni har gjort skall jag låta komma över era egna huvuden. 

8 Jag skall sälja era söner och döttrar till folket i Juda och de skall sälja dem till sabeerna, ett folk långt bort i fjärran land. Ty så har Herren talat.
9 Ropa ut detta bland hednafolken, kalla till helig strid. Väck upp hjältarna,
låt alla krigsmän komma och rycka fram.
10 Smid era plogbillar till svärd  och era vingårdsknivar till spjut.
Låt den svage säga: "Jag är stark."
11 Skynda er att komma, alla ni hednafolk häromkring, och församla er.
Sänd, Herre, dina hjältar dit ner.
12 Låt hednafolken resa sig och dra ut till Josafats dal, ty där skall jag sitta till doms över alla hednafolk häromkring.

13 Låt lien gå, ty skörden är mogen. Kom och trampa, ty pressen är full,
presskaren flödar över, ty deras ondska är stor.
14 Det är skaror på skaror i Domens dal, ty Herrens dag är nära i Domens dal.
15 Solen och månen förmörkas, och stjärnorna mister sitt sken.
16 Herren ryter från Sion, från Jerusalem låter han sin röst höras, så att himlen och jorden bävar. Men Herren är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn.

17 Och ni skall förstå att jag är Herren, er Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg. Jerusalem skall vara heligt, och främlingar skall inte mer ta vägen genom henne.
18 Och det skall ske på den tiden att bergen skall drypa av druvsaft och höjderna flöda av mjölk. Alla bäckar i Juda skall flöda av vatten. En källa skall utgå från Herrens hus och vattna Akaciedalen.”

Israels trolöshet mot Gud

Jer. 2:33 ”Hur skickligt går du inte till väga när du söker kärlek!
Därför kan också de sämsta kvinnor lära av dina vägar.
34 På dina mantelflikar finner man blod av fattiga och oskyldiga, fastän de inte ertappats vid inbrott.
35 Trots allt detta säger du: "Jag är oskyldig. Han är inte längre vred på mig."
Men jag vill gå till rätta med dig, därför att du säger: "Jag har inte syndat."

Att lyssna till Guds ord – en fråga om liv och död.

5 Mos. 30:6 ”Herren, din Gud, skall omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan, så att du älskar Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ. Då ska du få leva.
7 Och Herren, din Gud, skall lägga alla dessa förbannelser på dina fiender och på dem som hatar och förföljer dig. 

8 Du skall på nytt lyssna till Herrens röst och följa alla hans bud som jag i dag ger dig.
9 Herren, din Gud, skall ge dig överflöd i allt vad du företar dig och då det gäller dina barn, avkomman från din boskap och grödan från din mark. Ty så som Herren fröjdade sig över dina fäder, skall han åter fröjda sig över dig och göra dig gott,”

Utdrag ur: Moses Avskedssång

5 Mos. 32:36 ”Ty Herren skall ta sig an sitt folks sak, och förbarma sig över sina tjänare, när han ser att deras kraft är borta och att ingen finns kvar, varken
slav eller fri.
37 ”Då skall han fråga: Var är deras gudar, klippan de tog sin tillflykt till,
38 de som åt deras slaktoffers fett och drack deras drickoffers vin?
Må de stå upp och hjälpa er, må de vara ert beskydd.

39 Se nu, jag, jag är Gud, det finns ingen Gud vid sidan av mig.
Jag dödar och jag gör levande, jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand.”

Inga kommentarer: