Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

tisdag 14 juli 2015

Löftets folk – Del 11 – Sven Reichmann
Kommentar: Värdefull, klarläggande och bibelförankrad undervisning!

Angivna bibelställen:


Jesaja 31 handlar om:  
Herren, och inte Egypten, är Israels räddning.

Jes. 31:4 ”Ty så har Herren sagt till mig: Liksom ett lejon ryter, ett ungt lejon över sitt rov när många herdar samlas emot det, och inte skräms av herdarnas rop eller fruktar för deras oväsen, så skall Herren Sebaot fara ner för att strida på Sions berg och uppe på dess höjd.
5 Som fågeln breder ut sina vingar, så skall Herren Sebaot beskydda Jerusalem.
Han skall beskydda och hjälpa, skona och rädda.

6 Vänd om till honom som ni så djupt har avfallit ifrån, ni Israels barn.
7 Ty på den dagen skall var och en kasta bort sina avgudar av silver och sina avgudar av guld, som era händer har gjort åt er till synd.” 


Jesaja 33 handlar om:  
Assyriens fall och Sions räddning

Jes. 33:17 ”En kung i sin skönhet skall dina ögon se, de skall blicka ut över ett vidsträckt land.
18 Då skall ditt hjärta tänka tillbaka på förskräckelsens tid: "Var är nu skrivarna,
var är skatteindrivarna, var är de som räknade tornen?"
19 Du slipper då se det vildsinta folket, folket med obegripligt språk  som ingen kunde förstå, vars stammande tungomål ingen kunde tyda.

20 Se på Sion, våra högtiders stad! Dina ögon skall skåda Jerusalem, en säker boning, ett tält som inte flyttas bort. Dess tältpinnar skall aldrig ryckas upp,
och av dess tältlinor skall ingen enda brista.
21 Ty där skall Herren vara i sitt majestät. Han skall vara för oss som floder och breda strömmar. Inget skepp med åror skall där gå fram, inget mäktigt skepp färdas däröver.
22 Ty Herren är vår domare. Herren är vår lagstiftare. Herren är vår konung.
Han är den som frälsar oss.”

Frälsningen – den heliga vägen

Jes. 35:2 ”…Libanons härlighet skall ges åt den, Karmels och Sarons prakt.
De skall få se Herrens härlighet, vår Guds majestät.
3 Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän.

4 Säg till de försagda: "Var starka, frukta inte!" Se, er Gud kommer med hämnd,
vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er.
5 Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas.
6 Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla.
Ty vatten skall bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken.
7 Den glödande sanden skall bli en sjö, den torra marken vattenrika källor…”

Herren tröstar sitt folk

Jes. 40:3 ”En röst ropar i öknen:  "Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud.”

Jes. 40:5 ”Herrens härlighet skall uppenbaras,  alla människor skall
tillsammans se den. Ty Herrens mun har talat." 
  
Jes. 40:9 ”Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg.
Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan, säg till Juda städer: "Se, er Gud!"
10 Ja, Herren, Herren kommer med makt, hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom.
11 Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar,
han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.”

Glädjebudet om Sions återlösning

Jes. 52:7 Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter  och förkunnar frälsning
och säger till Sion: "Din Gud är konung!"
8 Hör, dina väktare ropar med hög röst, de jublar alla, ty de skall med egna ögon få se Herren vända tillbaka till Sion.
 
9 Brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner, ty Herren tröstar sitt folk,
han återlöser Jerusalem.
10 Herren uppenbarar sin heliga arm inför alla hednafolkens ögon, alla jordens ändar skall se vår Guds frälsning.

Sef. 3:8 ”Vänta därför på mig, säger Herren, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt domslut: Jag skall förena folk och samla kungariken
för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. Ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras.

Frälsning för Israels kvarleva

 

9 Då skall jag ge folken renade läppar, och de skall alla åkalla Herrens namn
och tillsammans tjäna honom.
10 Från trakten bortom Nubiens floder skall mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig.
11 På den dagen skall du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då skall jag avskilja från dig dem som jublar så segervisst hos dig, och du skall inte längre förhäva dig på mitt heliga berg.

12 Men jag skall lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och de skall förtrösta på Herrens namn.
13 Kvarlevan av Israel skall inte längre göra orätt, inte tala lögn, och i deras mun skall inte finnas en falsk tunga. De skall finna föda och lägga sig ner
utan att någon förskräcker dem.”

14 Jubla, du dotter Sion, höj glädjerop, du Israel! Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, du dotter Jerusalem!
15 Herren har tagit bort straffdomarna från dig, han har röjt din fiende ur vägen. Herren, Israels Konung, bor i dig. Du skall inte längre frukta något ont.
16 På den dagen skall det sägas till Jerusalem: "Frukta inte, Sion, låt inte dina händer falla!
17 Herren, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel."

Jes. 59:19 b  …”När fienden bryter fram lik en flod, skall Herrens Ande driva honom på flykten.
20 Återlösaren skall komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren.
21 Detta är det förbund som jag å min sida gör med dem, säger Herren: Min Ande som är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun skall inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger Herren.”

Ett nådens år från Herren

 

Jes.61:1 ”Herrens, Herrens Ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna,
2 till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande,
3 för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för sorg, lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande. Och de skall kallas rättfärdighetens terebinter", planterade av Herren till hans förhärligande.

4 De skall bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. De skall åter bygga upp de ödelagda städerna, platser som har legat öde släkte efter släkte.
5 Främlingar skall stå redo att föra era hjordar i bet, utlänningar skall åt er bruka era åkrar och vingårdar.
6 Och ni skall kallas " Herrens präster", man skall säga om er: "Vår Guds tjänare".
Ni skall få njuta av hednafolkens skatter och berömma er av deras härlighet.
7 För er skam skall ni få dubbelt igen, och de som förödmjukades skall nu jubla över sin del.
Därför skall de få en dubbel lott i sitt land, evig glädje skall de få.

8 Ty jag, Herren, älskar det rätta och hatar orättfärdigt rov. Jag skall ge dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med dem.
9 Deras släkte skall bli känt bland hednafolken, deras avkomma bland folkslagen. Alla som ser dem skall förstå att de är släktet som Herren har välsignat.”

(läs gärna hela kapitlen av Jes. 60, 61, 62)

Inga kommentarer: