Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

onsdag 6 juni 2012

”Vägd på en våg och befunnen vara för lätt”

Vägd på en våg...
Ett lands bästa är beroende av att det står rätt till med Guds folk och i första hand med dess ledare, och jag tror inte att det blir väckelse, hur mycket vi än ber, om vi ändå vägrar att omvända oss från allt det onda som inte är välbehagligt inför Gud.
Om Gud ska sända läkedom över ett land så behöver vi som Guds folk ÖDMJUKA OSS och BE och SÖKA GUDS ANSIKTE och OMVÄNDA oss från alla onda vägar.

2 Krön. 7:11 "Så färdigställde Salomo HERRENS hus och kungshuset. Allt vad Salomo hade föresatt sig att utföra i HERRENS hus och i sitt eget hus lyckades väl.
12 Och HERREN uppenbarade sig för Salomo om natten och sade till honom: "Jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats.
13 Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk,
14 men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.

15 Mina ögon skall nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats.
16 Jag har nu utvalt och helgat detta hus för att mitt namn skall vara där till evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta skall alltid vara där.
17 Om du vandrar inför mig så som din fader David vandrade, så att du följer allt vad jag har befallt dig och håller fast vid mina stadgar och föreskrifter,
18 då skall jag låta din kungatron bestå för evigt som jag lovade din fader David, när jag sade: Aldrig skall det saknas en avkomling av dig som råder över Israel.

19 Men om ni vänder om och överger de stadgar och bud som jag har förelagt er och går bort och tjänar andra gudar och tillber dem,
20 då skall jag rycka upp dem ur mitt land, det som jag har givit dem, och detta hus som jag har helgat åt mitt namn skall jag förkasta ifrån mitt ansikte. Jag skall göra det till ett ordspråk och en nidvisa bland alla folk.
21 Hur storslaget detta hus än är, skall var och en som går förbi häpna över det och fråga: Varför har HERREN gjort så mot detta land och mot detta hus?

22 Då skall man svara: Därför att de övergav HERREN, sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egyptens land, och höll sig till andra gudar och tillbad och tjänade dem, därför har han låtit allt detta onda komma över dem."

Jak. 5:16 ”Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.
17 Elia, som också fick lida, bad en bön att det inte skulle regna, och det regnade inte över landet under tre år och sex månader.
18 Och när han sedan bad igen, gav himlen regn och jorden bar sin gröda.
 19 Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka,
20 så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder.”

Vi som Guds folk behöver på djupet bli berörda av den Helige Andes mäktiga reningseld som bränner bort allt eget och allt av synd, stolthet, apati och avgudadyrkan. Vi behöver komma tillbaka till de urgamla stigarna där generationer före oss har gått den smala vägen och haft Guds Ord och den Helige Ande som sin vägvisare och Hjälpare genom livet.

Jakob 5 vers 16 säger att vi ska bekänna våra synder för varandra, där står också att den RÄTTFÄRDIGES bön är mycket mäktig och verksam, inte den som lever i synd och orättfärdighet.
 Vi kan inte genom proklamationer och befallningar utbreda Guds Rike i vår omgivning utan det handlar alltid i första hand om våra egna hjärtan. Bibeln visar oss att vi har fått en vapenrustning till hjälp i den andliga striden (Ef. 6:10-18). Denna andliga strid handlar om en strid i våra sinnen, i våra tankar som vi var och en måste utkämpa.

Jer. 6:16 ”Så säger HERREN: "Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar." Men de svarade: "Vi vill inte vandra på den."
 Jer. 18:15 ”Men mitt folk har glömt mig och tänder rökelse åt avgudar, som har fått dem på fall där de färdas fram på de urgamla vägarna och slå in på obanade vägar och stigar.”

 Domen börjar med Guds hus
1 Petr. 4:1 ”Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda,
2 så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja.
3 Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis - i utsvävningar och begär, i fylleri och supkalas, i vilda fester och förbjudna avgudakulter.
4 Därför är de förvånade och hånar er, när ni inte längre tillsammans med dem störtar er ned i samma ström av utsvävningar.
5 Men de skall stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda.
6 Ty avsikten med att evangeliet predikades också för dem som nu är döda, var att de visserligen skulle dömas kroppsligen som människor döms, men leva andligen, liksom Gud lever.
 7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.
8 Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder.
9 Var gästfria mot varandra utan att klaga.
10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.
11 Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter, amen.

12 Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat.
13 Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet.
14 Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er.
15 Men ingen av er skall lida för att han är en mördare eller tjuv, förbrytare eller förskingrare.
16 Men om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet.
17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium?
18 Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren?*
19 Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott.”
 Dan. 5:12 "...eftersom Daniel, som kungen gav namnet Beltesassar, hade en enastående ande, klokhet, förstånd och skicklighet att uttyda drömmar och lösa gåtor och reda ut invecklade ting. Sänd därför efter Daniel. Han kommer att ge uttydningen."
 (Daniel hade den sortens visdom som kom från Gud och som inte frågar efter pengar och berömmelse utan istället bor i ett rent hjärta som har ödmjukat sig inför Gud och lever nära Guds hjärta i sann överlåtelse och helig gudsfruktan)

Dan. 5:17 "...Då sade Daniel till kungen: "Behåll dina gåvor och ge dina belöningar åt någon annan. Jag skall ändå läsa skriften för konungen och ge uttydningen:
18 Åt din far Nebukadnessar, o konung, gav den högste Guden rike och storhet, ära och härlighet,
19 och för den storhets skull som Gud hade gett honom darrade människor av alla folk, stammar och tungomål i skräck för honom. Vem han ville dödade han, och vem han ville lät han leva. Vem han ville upphöjde han, och vem han ville ödmjukade han.

20 Men när hans hjärta förhävde sig och hans ande blev stolt och övermodig, då störtades han från sin kungatron och hans ära togs ifrån honom.
21 Han blev utstött från människor, och hans hjärta blev likt ett djurs. Han måste bo bland vildåsnor och äta gräs som en oxe och hans kropp fuktades av himlens dagg - detta ända tills han insåg att Gud, den Högste, råder över människors riken och upphöjer vem han vill till att härska över dem.
 22 Men du, Belsassar, hans son, som har vetat allt detta, har ändå inte ödmjukat dig
23 utan upphöjt dig mot himmelens Herre och låtit bära fram kärlen från hans hus inför dig. Du och dina stormän, dina gemåler och bihustrur har druckit vin ur dem, och samtidigt har du prisat dina gudar av silver och guld, av koppar, järn, trä och sten, gudar som varken ser eller hör eller vet något. Men den Gud som har din ande och alla dina vägar i sin hand, honom har du inte ärat.

24 Därför har han nu sänt denna hand och skrivit detta.
25 Så lyder den skrift som är tecknad här: Mene mene tekel u-farsin.
26 Detta är uttydningen av den: Mene betyder: Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det.
27 Tekel betyder: Du är vägd på en våg och funnen vara för lätt.

( När kristna ledare når en upphöjd position och förhäver sig inför Gud i stolthet och övermod så kan inte Guds välbehag längre vara över en sådan ledare.)

Inga kommentarer: